Økende opplevelse av digital risiko under koronaperioden


Koronapandemien har ført til at flere nordmenn opplever at den digitale risikoen for dem selv har økt ytterligere. Samtidig er det tegn til en forbedret digital sikkerhetskultur blant flere.

Det er en av konklusjonene i rapporten «Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2021» som ble lagt frem på NorSIS-konferansen.

Ifølge rapporten, som har blitt lagt frem hvert år siden 2016, har andelen nordmenn som opplever at pandemien økte den digitale risikoen for dem fortsatt å stige – fra 24 prosent i fjorårets rapport – til 33 prosent i år.

– Denne rapporten viser at pandemien, hvor mange med ett ble henvist til hjemmekontor og nettsvindelsforsøkene økte, har gjort at flere nordmenn føler seg mer utsatt i det digitale rom enn de gjorde tidligere. Samtidig er det tegn til at dette også har gjort at flere enn tidligere er bevisste på hvordan de unngår de vanligste digitale truslene, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

følge Nasjonal sikkerhetsmyndighet har det skjedd en tredobling i det de betegner som alvorlige hendelser i Norge fra 2019 til 2020. Denne utviklingen har ifølge dem fortsatt også i år.

Flere sjekker nettsider og e-poster før de åpner dem

Rapporten viser nemlig at det nå er noen flere nordmenn enn i fjor som oppgir at de alltid eller som regel sjekker en nettside (58 %) eller vedlegg og lenker de mottar i e-post før de tar dem i bruk (økt fra 71 % i 2020 til 76 % i år.)

– Flere bredt omtalte saker de siste året, blant annet det lammende løsepengevirusangrepet som skjedde på Østre Toten i januar, og angrepet mot Stortinget, kan ha bidratt til å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet generelt, sier Gundersen.

– Vi skal aldri la krisebevissthet gå til spille, sa filosofen Henrik Syse i sitt foredrag på NorSIS-konferansen. – Det er nettopp det vi synes å se mer av nå i koronaens og den økte digitaliseringens kjølvann: en reell bevissthet om at vi står overfor sikkerhetstrusler. Samtidig er vi mennesker høyst villige til å leve med en viss risiko. Å finne den rette risikobalansen er en stor utfordring.

Nærmere 1 av 4 har fått opplæring – flere får stort utbytte av dette

Selv om andelen nordmenn som oppgir at de har mottatt organisert opplæring i digital sikkerhet i løpet av de to siste årene er relativt uendret (24 %), oppgir en langt høyere andel, 65 prosent av de som har mottatt dette, at de har fått et ganske stort eller veldig stort utbytte av denne opplæringen. I fjor var den tilsvarende andelen 55 prosent.

– Det er positivt at opplæringen tydeligvis treffer bedre og bedre. Samtidig er det verdt å merke seg at det store flertallet av nordmenn ikke har fått dette tilbudet. Det er en arbeidsgivers plikt å sørge for at de ansatte har tilstrekkelig med digital kompetanse for å håndtere en stadig mer digital arbeidshverdag. Det er dessuten en god investering i virksomhetens egen IT-sikkerhet, sier Gundersen.

Et mindretall opplever de ikke mestrer sentrale sikkerhetstiltak

65 prosent av den norske befolkningen mener at de i ganske stor eller svært stor grad klarer å håndtere sin digitale sikkerhet totalt sett i private sammenhenger. Samtidig svarer 7 prosent at de i svært liten eller ganske liten grad klarer dette.

Rapporten beskriver også en gruppe på rundt 10 prosent av befolkningen som opplever at de i liten grad mestrer noen av de mest sentrale sikkerhetstiltakene, som å skru på totrinnsverifisering eller sjekke at det er trygt å åpne et vedlegg i en e-post.

– Det er viktig at også denne gruppen blir ivaretatt og får den nødvendige kunnskapen som skal til for å være trygg i det digitale rommet, sier NorSIS administrerende direktør, Lars-Henrik Gundersen.

Årets sikkerhetskulturundersøkelse viser også at nordmenns passordvaner i stor grad er uendret sammenlignet med fjoråret. Etter at bruken av totrinnsbekreftelse, som er et av de viktigste enkelttiltakene man kan bruke, steg kraftig i fjor, har denne veksten flatet ut. 49 prosent av de spurte oppgir nå at de benytter totrinnsbekreftelse der det er mulig. Det er ingen signifikant forskjell fra i fjor.