Om NorSIS


Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet. NorSIS ble først etablert som et prosjekt i 2002. NorSIS er formelt en medlemsforening, og ble stiftet 2. februar 2010. Senteret er en nøytral kunnskapsaktør med et valgt styre.

Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag. Dette oppnår vi gjennom bevisstgjøring om trusler og sårbarheter, opplysning om konkrete tiltak og påvirkning til gode holdninger. Senterets definerte hovedmålgruppe er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter og kommunesektoren, så vel som den enkelte innbygger.

NorSIS legger særlig vekt på å samle, systematisere og spre kunnskap om cybertrusler for å skape bevissthet om informasjonssikkerhet. Senteret opptrer som en uavhengig ekspertorganisasjon og folkeopplyser, nettverksbygger og tilrettelegger av møteplasser for aktører i offentlig, privat og frivillig sektor. Det legges særlig vekt på å fremme offentlig–privat samarbeid for å oppnå god cybersikkerhet.

NorSIS definerer digital trygghet for innbyggere og virksomheter som sitt hovedmål. Senteret legger vekt på opplevd trygghet som en forutsetning for fortsatt digitalisering, som igjen driver økonomisk utvikling, og dermed også verdiskaping og velferd.

En stor del av virksomheten består i å gi råd og veiledning til befolkningen, bedrifter og offentlige virksomheter. Våre medarbeidere holder en rekke foredrag og kommenterer fortløpende hendelser i media. Det største enkeltstående tiltaket er den årlige Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. NorSIS står også bak nett-tjenesten Slettmeg.no, og står i samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for driften av Nettvett.no. NorSIS samarbeider også med flere internasjonale aktører innen informasjonssikkerhet.

NorSIS ble opprinnelig opprettet som Senter for informasjonssikring, 1. april 2002. Det ble startet som et treårig prøveprosjekt, i tråd med anbefalinger gitt av Sårbarhetsutvalget, ledet av Kåre Willoch. Prosjektet var tilknyttet SINTEF, med UNINETT og Institutt for telematikk ved NTNU som øvrige deltakere. Det ble igangsatt på initiativ fra Nærings- og handelsdepartementet som en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i samfunnet. I 2006 ble senteret reetablert av regjeringen, med sitt nåværende navn, som det nasjonale kontaktpunktet for informasjonssikkerhet for små og mellomstore bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Samtidig ble NorCERT (Norwegian Computer Emergency Response Team) etablert som Norges nasjonale senter for håndtering av alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon, under NSM. Etableringen av NorSIS og NorCERT ble av regjeringen presentert som en samlet satsing.

Senteret ble flyttet fra Trondheim og etablert på permanent basis, med sitt nåværende navn, fra 1. januar 2006. NorSIS ble lokalisert ved og drevet av Gjøvik kunnskapspark til det i 2010 ble gjort til en medlemsforening. I 2015 flyttet NorSIS inn i lokaler ved NTNU i Gjøvik.

Senteret har fra starten mottatt økonomisk støtte fra regjeringen, som en definert del av myndighetenes nasjonale satsing på informasjonssikkerhet. Den statlige delfinansieringen skjer fra 2013 gjennom Justis- og beredskapsdepartementet, da dette fikk overført ansvaret for samordning av forebyggende IKT-sikkerhet i sivil sektor fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Øvrig finansiering av virksomheten til NorSIS skjer gjennom prosjekter og samarbeid med andre aktører, både offentlige og private.

Statistikk 2015

 

885.493
sidevisninger på slettmeg.no
425.000
unike web-besøkende
364.000
gjennomførte e-læring
125.000
gjennomførte ID-tyveri test
23.053
sikkerhetspåminnelser utsendt
7.826
saker håndtert av slettmeg.no
11.353
følgere på Facebook
5.253
mottakere av nyhetsbrev
54
veiledninger på nett
13
konferanser arrangert
15.000.000
potensielle mediemottakere
68.000.000
kroner beregnet annonseverdi
15,7
millioner i omsetning
7,3
millioner i offentlig støtte
10,2
årsverk og ni fast ansatte

Årsrapport for 2015 kan lastes ned her.
Halvårsrapport for 2016 kan lastes ned her.