Om undervisning av digital dømmekraft og digital sikkerhetskultur

En av skolens oppgaver er å ruste barna til å mestre livene sine og forberede dem på fremtiden (Opplæringsloven §1-1). Digital dømmekraft og sikkerhetskultur er fremtidsrettet kompetanse, og viktige ferdighetsområder. Digitale ferdigheter er knyttet til læring i fagene og digitale hendelser har betydning for elevers opplevelse av et godt og trygt skolemiljø.

Flere barn på skolen sitter sammen rundt pc og nettbrett for å arbeide med læringsressurser

Kompetente voksne

En viktig faktor for at barn og unge skal utvikle sin kompetanse knyttet til digital sikkerhetskultur, er at de har kompetente voksne rundt seg. Undersøkelsen Nordmenn og digital sikkerhetskultur 2018 viser at under en fjerdedel oppgir å ha mottatt opplæring i digital sikkerhetskultur i løpet av det siste året.

Kunnskap og informasjon er et viktig grunnlag for å ta kloke valg, og NorSIS mener derfor det er viktig at en større andel av den voksne befolkningen også må få opplæring i informasjonssikkerhet. Særlig viktig er det for foreldre og lærere, som skal bidra til at barn og unge utvikler denne kompetansen.

Ressurser

NorSIS har derfor, i samarbeid med Cyberland og Innlandet fylkeskommune, laget læringsressurser for grunnskolen og den videregående skolen innen fagområdet digital sikkerhet. Her finner du nettkurs for skoleledere og lærere, foreldre og elever. I tillegg har vi laget undervisningsopplegg som kan tas i bruk av læreren sammen med elevene.