Nasjonal undersøkelse om ID-tyveri


Viser at handel på nett med en annens identitet er mest fremtredende.

I samarbeid med Skatteetaten gjennomfører Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) årlig en undersøkelse for å kartlegge omfanget av identitetstyveri i Norge. Årets undersøkelse viser en (ikke signifikant) nedgang av ID-tyveri fra 4,2 % til 3,3 %.

Undersøkelsen som er gjennomført av Respons Analyse viser liten nedgang fra 4,2 % i 2016 til 3,3 % i 2017. Endringen er relativt liten, og denne kriminalitetsformen har fortsatt nesten 150 000 ofre som har opplevd at noen har benyttet deres identitet til å begå straffbare handlinger i løpet av de to siste år. Menn og dem under 30 år er litt mer utsatte enn gjennomsnittet. De med høy utdanning er også mer utsatt.

Undersøkelsen har basert seg på følgende definisjon på ID – svindel:

– Identitetskrenkelse er uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå en økonomisk vinning for seg selv eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre. ( kilde: ID-tyveri og Sikkerhet for egen identitet 2017)

NorSIS har gjennom de siste årene sett en stabilitet i antall ID-tyverier som meldes inn til virksomheten. Fortsatt er det mange saker som omhandler ID-tyveri i nære relasjoner, og her er ofte summene det svindles for store. Den største mengden saker som blir meldt inn til oss omhandler handel på nett med en annen persons identitet. Mange opplever at en svindler benytter deres identitet for å handle varer på internett, og få dem tilsendt gjerne gjennom post i butikk. Her er mekanismene for at dette ikke skal skje dessverre for dårlig hos enkelte nettaktører, sier rådgiver Ole Anders Ulsrud i NorSIS.

De respondentene som har svart bekreftende på å ha blitt utsatt for ID-tyveri har blitt forespurt om de også har anmeldt forholdet. Det er andre året respondentene har fått dette spørsmålet. Tre av ti personer bekreftet i fjor at de anmeldte forholdet. I år var det en liten nedgang fra 32% til 27%. NorSIS gjennomførte i 2016 en nasjonal studie om ”den norske informasjonssikkerhetskulturen”. Tall fra denne studien viser at så mange som 89% ville anmelde ID-tyveri hvis de ble utsatt for dette. Realiteten viser altså i dag at kun 27% faktisk gjør det.

For første gang spurte vi i årets undersøkelse om på hvilken måte personens identitet hadde blitt misbrukt. Svarene her viser at de fleste har opplevd at deres identitet har blitt misbrukt ved at noen har kjøpt en vare eller tilsvarende i vedkommende sitt navn på internett. 61 % av de 33 som de to siste årene har opplevd id- tyveri, svarer at det var på denne måten det skjedde. 15 % har opplevd at identiteten har blitt misbrukt for å kjøpe en vare eller tilsvarende i en fysisk butikk.

NorSIS har tidligere etterspurt forebyggende tiltak fra myndighetenes side mot ID-svindel. Det er derfor meget positivt at det nå skjer en rekke tiltak innen identitetsområdet.  Skatteetaten har med fornyelsen av folkeregisteret og utvikling av gode rutiner for registrering, fokus på å få så korrekte data som mulig. Videre jobber Politidirektoratet og IDeALT-programmet med leveranser innen ansvarsområdet for ID-utstedelse som pass og ID-kort, ID-kontroll på grensen og på territoriet, samt teknisk og taktisk ID-kriminalitet.

Videre viser årets ID – undersøkelse at befolkningen ønsker å sikre sin egen identitet. Hele ni av ti personer svarer JA på spørsmålet om du er villig til å møte opp personlig for å hente nye identitetsdokumenter som pass, førerkort, og bankkort med bilde for å sikre din egen identitet?

På spørsmålet om du positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet, svarer hele 79 % at de er positive til dette. Når befolkningen ønsker å sikre sin identitet ved bruk av biometri, er det viktig at både det offentlige og næringslivet tar dette signalet på alvor og ser på konkrete tiltak som sikrer bedre samhandling knyttet til ID-etablering og forvaltning. Det vil kunne bidra til å sikre verdikjeden knyttet til ID, som vårt digitale samfunn er avhengig av for å sikre at man samhandler med rett person.

– En unik identitet er vesentlig for alle borgere i et samfunn. Digitaliseringen av samfunnet medfører at man også må ha en unik digital identitet. Det er derfor helt nødvendig at man har felles strenge krav til kontroll ved fastsettelse av unike identiteter. Dette må følge hele verdikjeden fra fastsettelse av identitet til utstedelse av identitetsbevis. Vi støtter derfor både Politiets og Skatteetatens innsats knyttet til dette. Det er også viktig å belyse hvilke sikkerhetsmekanismer biometri faktisk kan tilføre prosessen ved å etablere og sikre en unik identitet. Samhandling om dette vil være positivt for både borger, det offentlige og næringslivet, avslutter direktør Peggy S. Heie i NorSIS.

Årets ID-undersøkelse – ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet