DNA til nytte og besvær


Politiet har lenge bruk DNA-profiler for å etterforske kriminalsaker. De senere årene har det også blitt populært å bruke for å identifisere slekt i inn og utland. DNA er en unik kode for hvert enkelt individ, men kan også fortelle om hvem du er i familie med, og hvor du kommer fra.

Den enkeltes DNA-profil er en personopplysning, og skal håndteres deretter.

Hvilke regler gjelder for bruken av DNA-profiler

Helsevesenet og politiets bruk av DNA-profiler og gentester er strengt regulert i lover og forskrifter. Politiets innhenting og bruk av DNA-profiler fra mistenkte og domfelte reguleres i straffeprosessloven. Denne bruken baserer seg på at DNA-profiler utledet fra biologisk materiale avdekket i en etterforskning sammenlignes med DNA-profiler fra mistenkte eller det etablerte DNA-registeret over straffedømte.

I det private markedet, baserer reguleringen seg på de avtaler som den enkelte inngår med firmaet som skal gjennomføre DNA-analysen og personopplysningsregelverket der det gjelder. Det krever at vi har tillit til at disse firmaene håndterer våre personopplysninger på en like god måte som myndighetsorganene. Vi har liten eller ingen mulighet til å kontrollere eller ettergå deres håndheving av regelverket.

Forstår bestilleren hva det innebærer å gjøre en DNA-analyse?

Flere selskaper har en forretningsmodell som går ut på å utarbeide DNA-profiler og koble disse med tilnærmelsesvis like DNA-profiler. Dette gjør de for å sannsynliggjøre slektskap. Disse baserer seg på at den enkelte frivillig avgir biologisk materiale som selskapet lager en DNA-profil ut fra. Dette krever at de følger personvernregelverket. Spørsmålet er om den enkelte av oss forstår hva slike avtaler egentlig innebærer. Det krever at vi er i stand til å sette oss inn i de avtalene vi inngår og også hvilke konsekvenser det å sende vårt biologiske materiale til DNA-analyse kan ha.

Sjansen for at flesteparten av oss er i stand til å sette seg inn i dette er liten. DNA-profiler kan ikke bare benyttes til å identifisere en person eller sannsynliggjøre slektskap. De inneholder også medisinsk informasjon om det enkelte individ. For eksempel om vedkommende er disponert for arvelige sykdommer. DNA-profiler kan også fortelle om ulike egenskaper ved en persons utseende.

Ny teknologi gir nye muligheter for krysskobling av DNA-analyser

Etterhvert som teknologien utvikles, vil vi ut fra biologisk materiale som bloddråper, hårstrå, spyttprøver osv, kunne gjøre stadig bedre DNA analyser. En sammenkobling av ulike registre, eller en utveksling av informasjon mellom registre, gir derfor den eller de som analyserer DNA tilgang på på store mengder personopplysninger. Ikke bare om hver enkelt av oss, men også om vår familie og vår slektninger. Vi vet ennå ikke hva kunstig intelligens eller annen ny teknologi kan åpne av muligheter for å analysere seg frem til fra en DNA- profil.

Å bestille en DNA-analyse bør være en gjennomtenkt valg

I og med at DNAet vårt er knyttet til oss vil resultatet av en DNA-analyse uansett kunne få store konsekvenser for oss, på godt og vondt. Hva betyr det for deg å få vite at du har en uhelbredelig sykdom når du er frisk kontra når du først merker symptomene på den? Og hva om du vet at du vil overføre gener til neste generasjon? Hvordan påvirker det valget om å starte en familie eller ikke? Hva om det at du tar en DNA-test gjør at onkelen din avsløres som innbruddstyv?

Vi fraråder ikke noen å bestille sin egen DNA-profil gjennom et privat selskap, men anbefaler strekt at den enkelte å sette seg inn i de ulike selskapenes vilkår. Da er du trygg på at du velger det selskapet du mener er best stand til å ivareta sikkerheten til personopplysningene du gir fra seg i en slik analyse.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.