Elektronisk ID

Elektronisk ID (eID) er en digital måte å bekrefte en persons identitet på nettet eller i digitale transaksjoner. Hensikten er å sikre at tilgangen til viktige personlige tjenester er privat. For at en eID skal være sikker, er det viktig at den ikke kommer på avveie.

I årets undersøkelse har vi samarbeidet med SpareBank 1 for å inkludere spørsmål om nordmenns erfaringer, holdninger og bruk av elektronisk-ID. Ettersom BankID har fått en dominerende posisjon i markedet for elektroniske ID-tjenester, og gir hver og en av oss tilgang til et bredt utvalg av private og offentlige tjenester, har vi fokusert spesielt på BankID når vi ønsker å vite mer om folks vaner om elektronisk ID.

Er vi rustet til å beskytte vår eID mot kriminelle handlinger? Er det grunn til å tro at misbruk av eID også foregår i nære relasjoner? Hvor mange overlater det digitale livet, herunder sin eID, til pårørende? Og hvorfor gjør de det?

Forstår vi dette, kan vi lettere identifisere effektive tiltak for å redusere sårbarheten, både når det gjelder å oppdage de røde flaggene knyttet til sosial manipulasjon, og for å fremme god digital sikkerhetspraksis innad i familier og blant venner.

Vi vet at det er risikabelt å dele BankID

I årets undersøkelse oppgir 82 % at de forbinder det å dele BankID med stor eller svært stor risiko. Det er den sikkerhetshendelsen flest vurderer som svært risikabel, foran det å dele passord og bruke samme passord på flere tjenester på nett. Det kan tyde på at de fleste forstår tjenestens funksjon. Her skiller imidlertid en aldersgruppe seg ut.

Selv om de aller fleste er enige i at det i ganske stor eller svært stor grad er risikabelt å dele BankID, er det signifikant færre i alderen 18-34 år enn blant de eldre som mener dette, med 71 % blant de mellom 18 og 34 år mot 89 % i aldersgruppen fra 55 år og eldre. Denne forskjellen viser seg også i spørsmål knyttet til praksis.

To av ti lar andre bruke sin BankID

20 % av befolkningen har latt andre bruke sin BankID. De fleste av disse deler BankID i nære relasjoner, hvorav 10 % sier de låner bort sin BankID til ektefelle.

Det er en langt større andel som sier at de låner bort sin BankID til familie eller folk de kjenner fra før (19 %), enn til fremmede (2 %).

Hvem låner bort sin BankID?

23 % av den mannlige delen av befolkningen sier at de har latt andre bruke sin BankID, mot 16 % av kvinnene. Denne forskjellen er signifikant. Den mest fremtredende egenskapen blant de som deler, er at de er unge. 39 % av de unge mellom 18 og 34 år, sier de har delt sin BankID, mot kun 10 % av de over 55 år.

Tre av ti bruker andres BankID

31 % av befolkningen har brukt andres BankID. Også her er det mest vanlig å bruke nære relasjoners BankID, og mer vanlig å bruke foreldres BankID enn barnas.

Hvem bruker andres BankID?

35 % av mennene sier de har brukt andres BankID, mot 27 % av kvinnene. Denne forskjellen er signifikant. Også når det gjelder å bruke andres BankID er det en signifikant større andel yngre. 48 % blant de mellom 20 og 29 år sier at de har brukt andres BankID, mot gjennomsnittet på 31 %.

Fordelingen av de som bruker andres BankID er ganske lik som de som lar andre bruke sin BankID. Det er de unge og menn som også brukes andres BankID.

Når det gjelder å bruke ektefelles BankID er det signifikant flest i aldersgruppen 70-79 som sier dette, mens de yngre først og fremst bruker sine foreldres BankID.

15% sier at de både bruker andres BankID og lar andre bruke sin.

Hvorfor dele BankID?

Hvilke grunner kan vi ha for å dele BankID med andre? De som svarte at de hadde lånt bort sin egen eller bruker andres BankID, som totalt utgjør 35 % av den norske befolkningen, fikk oppfølgingsspørsmål om årsak til at de deler.

Den største andelen oppgir tillit som årsak til at man deler. 29 % oppgir at de deler BankID fordi de stoler på hverandre, og at det å dele pålogginger er en del av dette tillitsforholdet. Her skiller aldersgruppen 60-69 seg ut ved å i signifikant større grad (36 %) oppgi dette som årsak enn de yngre.

19,4 % deler fordi BankID blir for komplisert å bruke for en av partene. Her er det signifikant flere (28 %) i aldersgruppen 20-29 som velger denne grunnen enn øvrige aldersgrupper, som også er gruppen som i størst grad (18 %) sier at de bruker sine foreldres BankID.

19,2 % peker på en begrensning hos tjenesteleverandøren som årsak til at de deler BankID. Det er for eksempel i de tilfellene der man har en felles tjeneste som kun en av partene har tilgang til.

Det er rundt 13 % som opplever at det er vanskelig å få fullmakt til å bruke egen BankID til å logge inn på vegne av en annen. Dette kan også peke på en begrensning som kan ligge i grensesnitt eller tekniske løsninger hos tjenesteleverandøren, eller i møtet med andre krav som regulerer fullmakt.

Også her er det signifikant flere i aldersgruppen 20-29 som oppgir både begrensninger ved bruk av felles tjeneste (25 %) og utfordringer ved å få fullmakt (22 %) som årsak til deling av BankID.

1 av 10 har delt BankID uten å være klar over at det ikke er tillatt. I aldersgruppen 20-29 er andelen 2 av 10 som sier det samme.

12,5% har opplevd at noen har misbrukt deres BankID

Uten å nærmere spesifisere hva misbruk av BankID innebærer, er det rundt 550 000 nordmenn som sier at de har opplevd dette. De fleste av disse har opplevd at det er mennesker i nære relasjoner som har misbrukt deres BankID, mens rundt 2  % har opplevd at det er fremmede som har utnyttet deres tillit ved å gi seg ut for å representere bank, politi, NAV eller liknende.