Holdninger til digitalisering og digital sikkerhet

Hvordan vi ser på digitalisering og digital sikkerhet påvirker både hvordan vi omfavner ny teknologi og hvordan vi beskytter oss på nettet. Dette har en stor påvirkning på vårt digitale liv og samfunnet generelt. Positive holdninger til digitalisering kan få oss til å akseptere nye digitale teknologier og tjenester raskere. Vår holdning til digital sikkerhet spiller også en rolle i hvordan vi tar vare på våre digitale enheter og data. For eksempel kan en positiv holdning fremme økt bevissthet om sikkerhetspraksis som bruk av sterke passord og totrinnspålogging.

Vår digitale kompetanse og holdning påvirker også hvor mye vi vektlegger å beskytte vår personlige informasjon og personvern, og med det vår villighet til å dele informasjon på nett og valg av digitale tjenester som samler inn persondata.

Videre kan vår holdning til digital kompetanse og sikkerhet påvirke hvor mye tid og ressurser vi investerer i opplæring og utdanning innen digitale ferdigheter og sikkerhetspraksis. Positiv støtte for opplæring kan bidra til å øke den generelle digitale kompetansen i samfunnet.

Alt i alt spiller disse generelle holdningene en viktig rolle i hvordan vi som individer og som samfunn navigerer i det digitale landskapet. De påvirker vår evne til å dra nytte av digitale teknologier samtidig som vi beskytter oss mot digitale trusler.

Hva er digital sikkerhetskultur?

Digital sikkerhetskultur refererer til våre felles verdier, holdninger, normer, kunnskap og handlinger som bidrar til å beskytte oss mot digitale trusler. På samme måte som samfunnet har regler og forventninger til hvordan vi oppfører oss i ulike situasjoner, har vi også retningslinjer for hvordan vi skal opptre på nettet.

Disse retningslinjene fungerer som veiledende prinsipper for gruppen vår, og de definerer hva som anses som akseptabelt eller ikke på digitale plattformer. Har vi en kultur som er skeptisk til bruk av ny teknologi, og lite tillit til myndigheter kan det ha en negativ påvirkning på hvordan vi forstår og utvikler vår bruk av digitale plattformer.

86 % av nordmenn er positive til å ta i bruk ny teknologi

Majoriteten av nordmenn (86 %) stiller seg positive til å ta i bruk ny teknologi. Det er lite forskjell mellom kjønnene, men det er betydelig forskjell mellom aldersgruppene. De i alderen 35-54 år skiller seg ut som mest positive (91 %), mens de mellom 18-34 år uttrykker en mindre grad en positiv innstilling til å ta i bruk ny teknologi (77 %).

Hvor mener vi det er viktig å tenke på digital sikkerhet?

Fra 2017 til og med 2023 har prosentandelen av nordmenn som mener det er like viktig å tenke på digital sikkerhet hjemme som på jobb ligget stabilt på rundt 70 %. Statistikken gir uttrykk for at flere ser sammenheng mellom de to, og at bruk av passord på tvers av disse sfærene kan få negative konsekvenser.

Benytter man samme passord på Facebook som på sin jobb e-post, og kontoen hackes kan det føre til problematikk på arbeidsplassen. Det er viktig å jobbe med sammenhengen med god sikkerhetskultur hjemme og på jobb, og hvorfor det er viktig å ha et bevisst forhold til dette.

Hva er sammenhengen mellom min enhet og den overordnede digitale sikkerheten?

I studien søker man å undersøke hvordan folk vurderer den kollektive effekten av å fokusere på sikkerhet i eget liv. Deltakerne ble bedt om å evaluere følgende påstand: «Sikkerheten til andre på internett blir styrket når min datamaskin eller mobile enhet er beskyttet.» Resultatene avslørte markante kjønnsforskjeller, med 23 % av kvinnene og 11 % av mennene som svarte at de ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om dette.

Det finnes ingen absolutt fasit her, men vi er klar over at noen digitale angrep kun kan lykkes når andres enheter ikke er tilstrekkelig sikret. Samtidig kan andre fortsatt være utsatt for trusler, selv om man tar alle nødvendige sikkerhetstiltak. Det er bemerkelsesverdig at de fleste, enten delvis eller fullstendig, ser ut til å være enige i påstanden. Dette indikerer en generell forståelse av at tiltakene vi tar for å sikre seg selv, også kan ha en innvirkning på andres digitale sikkerhet.