Security Divas mentorprogram

Siden 2010 har Security Divas (SD) vært en pådriver for å oppmuntre kvinner til å velge karrierer innen informasjonssikkerhet og innta ledende roller. Med vår sterke forankring i FNs bærekraftsmål nummer fem, «Likestilling mellom kjønnene», utvider vi nå vårt engasjement.

Under Security Divas-konferansen 2024 presenterte arbeidsgruppen SD-mentorprogram. Hensikten med programmet er å gi støtte og veiledning til kvinner som ønsker å forme sine karrierer i informasjonssikkerhet. Gjennom vårt mentorprogram ønsker vi å skape en støttende og inspirerende arena hvor kunnskap, erfaring og perspektiver deles for å fremme vekst og suksess for alle deltakere.

Årets mentorprogram vil være et pilotprosjekt som legger føringer for eventuell videreføring og tilpasninger av programmet. Bli med oss på denne spennende reisen mot en mer inkluderende og mangfoldig informasjonssikkerhetsbransje!


Mentorprogrammet har tiltenkt oppstart august 2024 med varighet til mai 2025. Det legges opp til to til tre fellessamlinger i løpet av perioden. Vi velger ut fem par som deltar på mentorprogrammets pilot.

Målsettinger

Mentorene og mentees skal definere klare mål for mentorprogrammet sammen.

Målene kan inkludere faglig utvikling, karrierevekst, personlig vekst og nettverksbygging.

For mentorer:

 • Å dele sin kunnskap og erfaring for å hjelpe mentee til å nå sine mål.
 • Å bidra til å forme og inspirere neste generasjon fagfolk.
 • Å utvikle coaching- og veiledningsferdigheter.

For mentees:

 • Å få veiledning og innsikt for personlig og faglig vekst.
 • Å utvide sitt nettverk og profesjonelle muligheter.
 • Å oppnå konkrete karrieremål og personlige ambisjoner.

Rammer

Tidsramme:

 • Mentorprogrammet vil vare i en definert periode: august 2024 – mai 2025.
 • Møtefrekvens og varighet vil bli avtalt mellom mentor og mentee. Vi oppfordrer til et møte i måneden (minumum hver 6 uke).

Møteformat:

 • Vi oppfordrer til personlige møter, men de kan også være virtuelle eller en kombinasjon av begge.
 • En typisk møtefrekvens kan være månedlige eller etter behov.

Konfidensialitet:

 • Informasjon delt under mentorprogrammet skal behandles konfidensielt av begge parter.

Forventninger til deltakere i mentorprogrammet

Felles forventninger:

 • Engasjement og aktiv deltakelse i mentorforholdet.
 • Åpenhet for læring og nye perspektiver.
 • Respekt for hverandres tid og innsats.
 • Konfidensialitet og etisk atferd.
 • Tydelig kommunikasjon og ærlighet.
 • Forberedelse til møter og oppfølging av avtaler.
 • Villighet til å utforske og diskutere mål og utfordringer.

Forventninger til mentorer:

 • Dele relevant erfaring og kunnskap.
 • Gi veiledning og støtte til mentees utvikling.
 • Utøve aktiv lytting og tilpasning til mentees behov.
 • Gi konstruktiv tilbakemelding og utfordre mentee til vekst.
 • Være rollemodell for profesjonell atferd og karriereutvikling.
 • Være tilgjengelighet og arrangere regelmessige møter.
 • Evne til å tilpasse seg mentees læringsstil og behov.

Forventninger til mentees:

 • Sette mål for deltakelse i mentorprogrammet.
 • Ta initiativ til å aktivt forme din egen læringsprosess og personlige utvikling.
 • Vise åpenhet for veiledning og tilbakemelding.
 • Å ta aktivt i mot veiledning fra mentoren og være grundig forberedt til møter.
 • Vise respekt for mentorens tid og innsats.
 • Sette av tid til å reflektere over ens egen utvikling og læring.

Ønsker du å melde deg på som mentor eller mentee?

Vi tar kontakt med alle som har vist sin interesse innen 30. mai 2024.

Påmeldingen er lukket.