Vi trenger flere med informasjonssikkerhetsutdanning


Angrepene blir mer intrikate og digitaliseringen fortsetter i et høyt tempo.

I følge Computerworld viser stillingsdatabasene hos Nav og Finn.no at i overkant av 120 stillinger er utlyst, der kompetanse innen it-sikkerhet utgjør enten hele eller deler av kompetansekravet.

Vi leser her at offentlige aktører som Cyberforsvaret og NSM, Sykehuspartner, Difi og Justis- og beredskapsdepartementet – i tillegg til kommersielle aktører som Kongsberg Maritime, Evry, Devoteam, Visma og Accenture er på jakt etter IT-sikkerhetskompetanse.

Vi ser at trusselbildet øker og blir mer komplekst parallelt med at sikkerhetstilstanden blir svekket grunnet begrenset kompetanse i mange virksomheter i følge Mørketallsundersøkelsen til Næringslivets Sikkerhetsråd.

Reis til Gjøvik

Etter oppstarten av CSET har Gjøvik nå et komplett utdannings og forskningsmiljø innen informasjonssikkerhet. Utfordringen er å få flere til å søke utdanningen på Gjøvik eller Forsvarets ingeniørhøgskole hvor man kan ta bachelor- og masterstudier utelukkende dedikert til informasjonssikkerhet.

Hold av datoen 9. januar 2014

I tillegg fortsetter digitaliseringen av offentlig sektor i uforminsket takt.

NorSIS har derfor tatt initiativ til en egen konferanse med fokus på sikkerhet ved digitalisering av offentlig sektor.

Sammen med Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) planlegges det en interessant konferanse der både digital meldingsformidling, e-helse og informasjonsinfrastruktur vil være blant temaene.

Les artikkelen i Computerworld om utdanningsbehovet