Ny veileder om sikkerhet i ansettelsesforhold


For å forebygge innsidervirksomhet har Nasjonal sikkerhetsmyndighet(NSM), Politiet, Næringslivets Sikkerhetsråd(NSR) og Politiets sikkerhetstjeneste(PST) utarbeidet en felles veileder.

15.09.2017 skrev NSR på sin nettside at PST, NSM, Økokrim og Kripos i flere år, i ulike trusselvurderinger og rapporter har pekt på innsidetrusler som en utfordring for både offentlige og private virksomheter. Nasjonalt og internasjonalt påpekes det på at økt bruk av lovlige forretningsstrukturer samt plassering eller benyttelse av strategisk viktige ansatte, gir en langt større kapasitet for kriminelle til å både korrumpere samt utnytte sårbarheter. Dette med risiko for tap av store verdier både i privat og offentlig sektor. Innsidevirksomhet vurderes derfor som en alvorlig samfunnstrussel som krever økt oppmerksomhet.

Formålet med veilederen er å gi offentlige og private virksomheter et hjelpemiddel de kan bruke når de skal planlegge tiltak for å redusere risikoen som innsidervirksomhet kan representere. Målet er at den skal bidra til å sette private og offentlige virksomheter bedre i stand til å foreta gode valg og ha gode rutiner både før, under og ved avvikling av ansettelsesforhold samt ved innleie av ulike tjenester.

Les NSR sin fulle og hele artikkel her.