Vær oppmerksom på ny svindelmetode/Warning of a new type of scam


Den siste uken har mange nordmenn opplevd å bli ringt til av engelsktalende personer som varsler om sikkerhetproblemer knyttet til personnummer eller nasjonalt ID-kort. Personene oppgir at de ringer fra utenlandske myndigheter. Dette er forsøk på svindel og det er viktig å ikke følge instruksjonene om å dele sensitiv informasjon, råder politiet og Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS.

Både nettpatruljene i politiet og slettmeg-tjenesten i NorSIS har fått flere henvendelser den siste uken om denne typen telefonoppringninger. Henvendelsene har kommet fra hele landet.

-Det er viktig at vi hjelper hverandre med å forebygge slike situasjoner. Derfor er vi opptatt av at så mange som mulig blir klar over nye svindelmetoder og at de gjør gode valg om de blir utsatt for det, sier Kjersti Rønholt, seksjonsleder ved NC3, Kripos.

Ber om personopplysninger

Kjersti Rønholt, seksjonsleder ved NC3, Kripos.

Det tas stadig i bruk nye svindelmetoder, og denne type kriminalitet bekjempes mest effektivt ved at folk blir satt i stand til å forstå at dette er svindel. De siste tilfellene politiet, NorSIS og andre aktører har fått tilbakemelding om har en noe annerledes fremgangsmåte enn tidligere. Denne går ut på at personer blir oppringt fra et nummer som ser ut som et norsk nummer, men med ett siffer for mye. Personen som ringer snakker engelsk og det kan høres ut som budskapet er spilt inn på forhånd. Personen utgir seg for å være fra politiet eller en annen troverdig aktør og sier det er problemer med ID-kortet til vedkommende. Deretter kommer et tastevalg for å få videre hjelp. Om den som blir oppringt taster videre ender samtalen opp med en oppfordring om å taste inn sifrene i personnummer eller kontonummer.

-Det er viktig å ikke oppgi personopplysninger på denne måten. Politiet eller andre myndigheter i Norge eller i utlandet vil ikke be om dette i en slik telefonsamtale, sier Rønholt.

-Dette er et typisk eksempel på sosial manipulasjon, der kriminelle ofte spiller på følelser som frykt, fristelser eller tillit for å få deg til å utføre en handling. I dette tilfellet spilles det på frykt for at sensitiv informasjon er på avveier. I tillegg utgir svindlerne seg for å representere en myndighet eller autoritet som de fleste har stor grad av tillitt til. Mange kan også oppleve det som vanskelig å si nei til noen som utgir seg for å være fra myndighetene eller andre troverdige aktører, sier Karoline Hultman Tømte, leder for partnerskap og myndighetskontakt i NorSIS.

Karoline Hultman Tømte, leder for partnerskap og myndighetskontakt i NorSIS.

Råd om du blir utsatt for telefonsvindel

  1. Sjekk om telefonnummeret du blir ringt fra har riktig antall siffer ut fra norske telefonnummer. Det er uansett ikke farlig å svare på et anrop, men vær oppmerksom på hva du selv gir av opplysninger.
  2. Har du svart på anropet og mistenker at oppringningen er falsk – avslutt samtalen.
  3. Har du trykket på valget om å fortsette samtalen og blir bedt om å oppgi kontonummer eller personnummer, vær oppmerksom. Du skal ikke oppgi sensitive opplysninger. Hverken personnummer, kortnummer eller dele bilde av din legitimasjon. Avslutt samtalen.
  4. Har du oppgitt personopplysninger som kontonummer eller personopplysninger – ta kontakt med bank og forsikringsselskap. Det kan være lurt å aktivere frivillig kredittsperre hos kredittopplysningsforetakene. Da vil det være vanskeligere for uvedkommende å ta opp lån i ditt navn.
  5. Anmeld forholdet til politiet. Er du usikker på hva eller hvordan du skal gjøre dette, ta kontakt med din lokale nettpatrulje eller politiet.no for råd og veiledning.

 

Få flere gode råd på nettvett.no

Har du opplevd noe på nett eller ønsker å få veiledning, kontakt slettmeg.no eller politiets nettpatruljer.

 

//

Warning of a new type of scam

 

Over the past week, many Norwegians have reported being called by English-speaking people who warn them of security issues relating to their national identity number or national ID card. The people say they are calling from foreign authorities. These are fraud attempts and it is important that you do not follow the instructions to share sensitive information, advise the police and the Norwegian Centre for Information Security, NorSIS.

 Both the police cybercrime advice units and the NorSIS slettmeg.no service have received several inquiries about this type of phone call during the past week. These inquiries have come from all over the country.

“It is important that we help one another to prevent this kind of situation. We are therefore keen for as many people as possible to be aware of new scams and to make the right choices if they come across one,” says Kjersti Rønholt, Head of Section at NC3, Kripos.

Request for personal information

New scams are appearing all the time and the best way to fight this type of crime is to make people aware of them. The most recent cases reported to the police, NorSIS and others take a slightly different approach than before. Here, people are called from a number that looks like a Norwegian number, but has one digit too many. The caller speaks English and the message may sound pre-recorded. The caller claims to be from the police or another credible agency and says that there are problems with the person’s ID card. There is then the option to press a key for further help. If the person who is called presses to continue, the call ends up with a request to enter the digits of their national identity number or account number.

 

“It is important not to provide personal information in this way. The police and other authorities in Norway or abroad will not ask for this information in a phone call like this,” says Rønholt.

 

“This is a typical example of social manipulation, where criminals often play on emotions such as fear, temptation or trust to get you to do something. In this case, they are playing on the fear that your sensitive information has gone astray. The scammers also claim to represent an agency or authority that most people have great trust in. Many people can also find it difficult to say no to someone who says they are from the authorities or other credible agency,” says Karoline Hultman Tømte, Head of Partnership and Authority at NorSIS.

Advice on telephone scams

 

  1. Check if the phone number you are being called from has the correct number of digits for a Norwegian phone number. There is never any danger in answering a call, but be careful about what information you provide.
  2. If you have answered a call and suspect that it is not genuine, end the call.
  3. Be careful if you have selected the option to continue the call and are asked to provide your account number or national identity number. Do not provide sensitive information, such as your national identity number or card number and do not share any photos of your ID documents. End the call.
  4. If you have provided personal information such as your account number or other personal data, contact your bank and insurance company. It can be a good idea to activate a voluntary credit block at credit reference agencies. This will make it more difficult for unauthorised persons to take out loans in your name.
  5. Report the matter to the police. If you are not sure what to do or how to do this, contact your local police cybercrime advice unit or politiet.no for advice and guidance.

 

For more good advice, visit nettvett.no. If you have experienced something online or would like some guidance, you can contact slettmeg.no or the police cybercrime advice unit.