Ungdom og digital sikkerhetskultur


NorSIS har publisert ny rapport om ungdom og digital sikkerhetskultur. I denne rapporten ser vi nærmere på aldersgruppen under 20 år.

Ungdom er en gruppe som opptar NorSIS. Erfaringene våre fra tjenesten Slettmeg.no viser at ungdom ofte havner i situasjoner som god praksis innen informasjonssikkerhet, eller bevissthet omkring risiko og konsekvenser, kunne forhindret. Det er også en gruppe vi mener har dårlige forutsetninger for å utvikle gode sikkerhetsvaner. Vi gjorde funn i vår studie fra 2016 som antydet at alder er en signifikant faktor for store deler av det vi beskriver som digital sikkerhetskultur.

Ungdom skiller ikke i dag mellom digital og fysisk verden, slik eldre generasjoner har en tendens til å gjøre. Historisk sett er digital teknologi umodent for oss mennesker. Datakraften i smarttelefonen er formidabel, den første romfergen hadde mindre datakraft enn smarttelefonene som har blitt allemannseie. De færreste av foreldregenerasjonen til dagens unge har vokst opp i en digital tidsalder. Foreldre og skole har imidlertid et ansvar for å lære de unge etikk og sikker bruk av digital teknologi. For å kunne gjøre dette må foreldre, skole og samfunnet generelt ha kompetanse til å overføre digitale verdier til den oppvoksende generasjonen. Vi er forskjellige som individer, dette gjelder også de unge, noen er forsiktige, andre tester grenser. For oss foreldre er det en kjent sak at ungdom vil teste grenser, de skal frigjøre seg fra oss voksne og bli selvstendige og trygge mennesker. Vi voksne har et ansvar for å skape trygge rammer for de unge på nett. For å kunne være gode rollemodeller må man vite hvordan og hvilke verdier og normer man overfører til den oppvoksende generasjonen.

Om rapporten

Datamaterialet ble hentet inn i forbindelse med 2016-studien Den norske informasjonssikkerhetskulturen.

Rapporten er støttet av Senter for IKT i utdanningen.

Våre hovedfunn

Kunnskapsnivået

Ungdom får lite opplæring i informasjonssikkerhet, sammenlignet med befolkningen forøvrig. Læringsmetodene er også annerledes for undommene, enn det de er for resten av befolkningen. Der 27% av befolkningen oppgir at de lærer av eksperter, oppgir kun 7% av ungdommene det samme. Dette gir grunn til bekymring fordi mye av praksisen omkring informasjonssikkerhet både kunnskapsbasert og ”ferskvare”. Trusselbildet endrer seg over tid, og det samme gjør beskyttelsestiltakene. Dette krever at den enkelte får jevnlig påfyll av kunnskap om hvordan en skal sørge for at de er trygge på nett. Kun 6 av 10 sier at de vet hva informasjonssikkerhet er.

Verdier og holdninger

I rapporten avdekker vi at ungdommene har en lavere fellesskapsfølelse når det gjelder digital sikkerhet enn befolkningen forøvrig, og at de er mer kritiske til overvåking av deres aktiviteter på nett. De har høyere tillit til at politiet vil hjelpe dem dersom de blir utsatt for kriminalitet på nett, men samtidig mener flere at aktivistgrupper har en rolle i kampen mot slik kriminalitet, sammenlignet med befolkningen forøvrig. Ungdom er opptatt av personvern, men har samtidig mye usikkerhet omkring kunnskap og ferdigheter som faktisk beskytter deres personopplysninger. Kun 4 av 10 sier at de har interesse for teknologi og IT.

Kjønnsforskjellen

Vi har i denne studien avdekket signifikante forskjeller mellom kjønnene. Gutter er mer interessert i teknologi og IT. Jenter lærer primært av sine venner, mens gutter lærer primært av seg selv. Gutter har større tro på egne ferdigheter enn det jenter har, men har samtidig større tro på at de selv skal gjøre noe feil. Jenter oppfatter ulike aktiviteter på nett som mer risikofyllte enn det gutter gjør.

Last ned rapporten her

Vi håper at rapporten er til nytte for alle som arbeider for at ungdom skal kunne ha en trygg deltakelse i vårt digitale samfunn.

Lenke til rapporten: Ungdom og digital sikkerhetskultur

NorSIS minner om at vi fortsatt tilbyr foredrag og kartlegging av informasjonssikkerhetskultur. Les mer på sikkert.no