Trusler og trender 2017-18


Mandag 11. desember legger vi i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) frem vår årlige vurdering av trusselbildet innen IKT-sikkerhet.

Rapporten «Trusler og trender 2017-18» synliggjør de ti alvorligste truslene mot norske arbeidsplasser og privatpersoner. Rapporten er uavhengig, men utviklet med økonomisk støtte fra BDO. Rapporten offentliggjøres under et frokostmøte hos BDO, hvor Peggy Sandbekken Heie, administrerende direktør i NorSIS, presenterer hovedlinjene i rapporten.

Trusler og trender er en årlig rapport ut­gitt av NorSIS. Rapporten avtegner status for norsk informasjonssikkerhet på utgivelsestidspunktet, vurderer de 10 alvorligste truslene norske privat­ personer og virksomheter står overfor i det digi­tale rom, og skisserer to framtredende trender innenfor datakriminalitet.

Trusler og trender ser trusselbildet primært ut fra sårbarheten til enkeltindividet og familien, og små og mellomstore selskaper. Til den siste kategorien hører også offentlige virksomheter, inklusive kommuner. Dette perspektivet sammenfaller med målgruppen til NorSIS, og supplerer offentlige norske risiko­ -og trussel­rapporter.

Trusler og trender skal ses i sammenheng med råd om tiltak som fortløpende oppdateres på tjenestene Slettmeg.no og Nettvett.no.

Last ned rapporten på norsis.no: