Strategikonferanse – Ny nasjonal strategi for IKT-sikkerhet


NorSIS inviterer på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet til en strategikonferanse i forbindelse med ny strategi for IKT-sikkerhet

Regjeringen har igangsatt et arbeid med en ny nasjonal strategi for IKT-sikkerhet, med en tilhørende handlingsplan. I dette arbeidet, som Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet leder, ønsker regjeringen en bred involvering av både offentlige og private aktører.

Strategikonferansen er en møteplass for alle som ønsker informasjon om strategiarbeidet, eller som ønsker å bidra med innspill og synspunkter.

Sted: Høyres Hus

Tid: 6.mars 09-12

Konferansier: Morten A. Meyer, styreleder i NorSIS

Meld deg på konferansen her (ekstern lenke).

Program

09:00  Åpning av konferansen, ved statsminister Erna Solberg, justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

09:20  Innledning ved Justis- og beredskapsdepartementet om ny strategi og handlingsplan

09:40  Innlegg “Nasjonale utfordringer”, Professor Olav Lysne

10:00  Pause m/enkel servering

10:15 Paneldebatt. I panelet: NSM, POD, Torgeir Waterhouse (IKT-Norge), Olav Lysne (SIMULA), Sverre Diesen (FFI), Tore Orderløkken (Evry), Peggy Sandbekken Heie (NorSIS). Det blir anledning til å stille spørsmål til panelet.

11:00  Innspill og synspunkter (Korte innlegg med 2-5 minutters varighet. Må forhåndsmeldes)

11:50 Oppsummering og avslutning

12:00 Ferdig

Meld deg på konferansen her (ekstern lenke).

Bakgrunn

Regjeringen har i Meld. St. 38 (2016–2017) “IKT-sikkerhet — Et felles ansvar” løftet fire områder som særlig viktig i tiden fremover. Disse områdene er:

– Forebyggende IKT-sikkerhet – virksomhetenes egenevne
– Avdekke og håndtere digitale angrep
– IKT-sikkerhetskompetanse

– Kritisk IKT-infrastruktur

I tillegg er styrking av offentlig-privat, sivil-militært og internasjonalt samarbeid blant forhold som blir vektlagt i meldingen. Strategien skal bygge videre på disse prioriteringene, og det skal settes mål for områdene og tiltak for å understøtte disse. 

Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på at strategien skal legges fram høsten 2018.

Meld deg på konferansen her (ekstern lenke).