Slik bruker du sosiale medier på en trygg måte/How to safely use social media


Sosiale medier brukes av svært mange i disse dager til å holde kontakt med familie og venner, og til å få raske nyhetsoppdateringer. Det er viktig å ha et bevisst forhold til hva du deler slik at personopplysningene dine ikke kommer på avveier. NorSIS har samlet noen grunnleggende råd og har oversatt dem til aktuelle språk som engelsk, ukrainsk, russisk og polsk.//NorSIS has compiled some basic advice and has translated it into relevant languages such as English, Ukrainian, Russian and Polish. Find your language further down in the article.

Ukrainian
Russian
Polish
English

Falske nyheter og desinformasjon

Det deles og spres mye informasjon om Ukraina, Russland og den pågående konflikten. Vi har alle et ansvar for å være kritiske til og reflekterte rundt hva vi deler videre av informasjon.

Mer informasjon hos faktisk.no:

https://www.faktisk.no/artikler/z41xo/russland-sprer-desinformasjon-ved-hjelp-av-store-nettverk

Stopp og tenk før du klikker eller deler:

https://norsis.no/tenk/

Bruk totrinnsbekreftelse til å beskytte kontoene dine

Totrinnsbekreftelse (også kalt totrinnspålogging) er et ekstra sikkerhetsnivå som sjekker at du virkelig er den personen du utgir deg for å være når du er på nett, for eksempel i sosiale medier, ved bruk av banktjenester eller e-post. Selv om uvedkommende vet passordet ditt vil det ikke være mulig å få tilgang til dine kontoer dersom du har aktivert totrinnsbekreftelse.

Slik går du frem:

Vær bevisst ditt digitale fotavtrykk

Det er viktig å utvise en viss forsiktighet ved bruk av sosiale medier. Ikke alle som bruker sosiale medier er nødvendigvis den de utgir seg for å være. Ta deg tid til å sjekke om du virkelig kjenner personen du er i kontakt med og om vennen/lenken/følgeren er ekte.

Det er også nyttig å være bevisst ditt digitale fotavtrykk. Dette er et begrep som brukes for å beskrive all informasjon du poster på nett, inkludert bilder og statusoppdateringer. Kriminelle kan bruke den offentlig tilgjengelige informasjonen til å stjele din identitet eller til å utnytte den til phishing-angrep. Husk derfor på følgende:

 • Vær bevisst på hva du poster og hvem som har tilgang til det du deler. Har du konfigurert personvernalternativene så informasjonen kun er tilgjengelig for de menneskene du vil skal se den?
 • Vurder hva følgere og venner trenger å vite, og hvilke detaljer som er nødvendige
 • Vær bevisst hva dine venner, kollegaer og andre kontakter sier om deg på nett

Sosiale medier og barn

De fleste sosiale medier-plattformer krever at brukerne skal være minst 13 år gamle. Likevel er det enkelt å opprette en konto med falsk fødselsdato. Selv om tjenester har 13 års aldersgrense for personvernhensyn, er det heller ikke nødvendigvis slik at innholdet er tilpasset alderen.  Vårt råd til foreldre er å engasjere seg i hva barna gjør på nett, og snakke med dem om ting som er vanskelig. 

For flere råd om hvordan barn kan ha en trygg digital hverdag:

// English:

How to safely use social media

Social media is used by a great many people these days to keep in touch with family and friends and to get quick news updates. It is important to have a conscious relationship with what you share so that your personal data does not go astray. NorSIS has compiled some basic advice and has translated it into relevant languages such as English, Russian, Polish and Ukrainian.

Fake news and disinformation

A lot of information about Ukraine, Russia and the ongoing conflict is being shared and disseminated. We all have a responsibility to think critically and carefully consider what information we pass along to others.

More information at faktisk.no:

https://www.faktisk.no/artikler/z41xo/russland-sprer-desinformasjon-ved-hjelp-av-store-nettverk

Stop and think before you click or share:

https://norsis.no/tenk/

Use two-step verification to help protect your accounts

Two-step verification (also called two-step sign-in) is an additional level of security that verifies that you’re really the person you claim to be online, such as when you’re using social media, internet banking or e-mail. If you have two-step verification enabled, an unauthorized person will be unable to access your accounts, even if they know your password.

Here’s what you need to do:

Be aware of your digital footprint

It is important to exercise some caution when using social media. Not everyone who uses social media is necessarily who they claim to be. Take the time to check if you really know the person with whom you are in and whether the friend/link/follower is real.

It’s also useful to be aware of your digital footprint. This is a term used to describe all the information you post online, including images and status updates. Criminals can use this publicly available information to steal your identity or to exploit it for phishing attacks. That’s why you should keep the following in mind:

 • Be aware of what you post and who has access to what you share. Have you set up your privacy options so that the information is only accessible to the people you want to see it?
 • Consider what followers and friends need to know and what details are necessary
 • Be aware of what your friends, colleagues and other contacts say about you online

Social media and children

Most social media platforms require users to be at least 13 years old. Nevertheless, it is easy to create an account using a false date of birth. Although services have a 13-year age limit for privacy reasons, the content may not necessarily be adapted to the user’s age.  Our advice to parents is to be involved with what their children are doing online and talk to them about things that are difficult.

For more advice on how children can have a safe digital everyday life:

// Ukrainian:

Як безпечно користуватися соцмережами

Сьогодні багато людей використовує соціальні мережі, щоб підтримувати зв’язок з родиною і друзями та мати швидкий доступ до новин. Важливо усвідомлювати, чим ви ділитеся, щоб ваші персональні дані не потрапили в загальний доступ. NorSIS розробив кілька основних порад і переклав її на відповідні мови, такі як англійська, російська, польська та українська.

Фейкові новини та дезінформація 

Зараз передається і поширюється багато інформації про Україну, Росію та конфлікт, що триває. Ми всі повинні критично мислити і ретельно обмірковувати, яку інформацію передаємо іншим.

Більше інформації можна знайти на faktisk.no:

https://www.faktisk.no/artikler/z41xo/russland-sprer-desinformasjon-ved-hjelp-av-store-nettverk

Подумайте, перш ніж натиснути кнопку або поділитися чимось:

https://norsis.no/tenk/

Використовуйте двоетапну перевірку для захисту облікових записів

Двоетапна перевірка — це додатковий рівень безпеки, який підтверджує, що ви дійсно та людина, якою представляєтесь в інтернеті, наприклад, коли використовуєте соціальні медіа, інтернет-банкінг або електронну пошту. Якщо ввімкнено двоетапну перевірку, неуповноважена особа не зможе отримати доступу до ваших облікових записів, навіть якщо вона знає ваш пароль.

Ось що вам необхідно зробити:

Пам’ятайте про свій цифровий слід

Важливо проявляти обережність при використанні соціальних мереж. Не кожен, хто користується соціальними мережами, обов’язково є тим, ким він представляється. Знайдіть час, щоб перевірити, чи дійсно ви знаєте людину, з якою ви спілкуєтесь, і чи друг / посилання / послідовник реальні.

Також корисно пам’ятати про свій цифровий слід. Цей термін використовується для опису всієї інформації, яку ви публікуєте в Інтернеті, включаючи зображення та оновлення статусу. Злочинці можуть використовувати цю загальнодоступну інформацію, щоб вкрасти вашу ідентичність або використовувати її для фішингових атак. Ось чому вам слід пам’ятати про таке:

 • Усвідомлюйте, що ви публікуєте і хто має доступ до того, чим ви ділитеся. Чи ви налаштували параметри конфіденційності так, щоб інформація була доступна лише для тих людей, для яких вона призначена?
 • Подумайте, що потрібно знати послідовникам і друзям і які подробиці необхідні
 • Відстежуйте, що ваші друзі, колеги та інші контакти говорять про вас в Інтернеті 

Соціальні мережі і діти

 Більшість соціальних мереж вимагають, щоб користувачам було не менше 13 років. Проте легко створити обліковий запис, використовуючи неправильну дату народження. Хоча сервіси мають вікове обмеження 13 років з міркувань конфіденційності, контент не обов’язково може бути адаптований до віку користувача.  Ми радимо батькам відстежувати, що їхні діти роблять в Інтернеті, і обговорювати з ними питання, які можуть бути непростими.

Більше порад про те, як діти можуть мати безпечне цифрове життя можна отримати тут: 

// Russian:

Безопасное пользование социальными сетями

В наши дни социальные сети используются многими людьми для поддержания связи с семьями и друзьями, а также для получения оперативных новостей. Важно понимать, чем вы делитесь, чтобы не потерять контроль над личными данными. NorSIS собрал несколько основных рекомендаций с переводом на такие языки, как английский, русский, польский и украинский.

Фейковые новости и дезинформация 

В настоящее время передается и распространяется много информации об Украине, России и продолжающемся конфликте. Мы все должны критически и осмысленно относиться к информации, которую мы передаем другим.

Более подробную информацию смотрите на faktisk.no:

https://www.faktisk.no/artikler/z41xo/russland-sprer-desinformasjon-ved-hjelp-av-store-nettverk

Прежде чем нажать и поделиться, остановитесь и подумайте:

https://norsis.no/tenk/

Использование двухфакторной проверки подлинности для защиты учетных записей

Двухфакторная проверка подлинности (также известна как двухэтапный вход) — это дополнительный уровень безопасности для подтверждения того, что вы действительно тот человек, за которого себя выдаете в Интернете, например, при использовании социальных сетей, интернет-банкинга или электронной почты. Если активирована двухфакторная проверка подлинности, то постороннее лицо не сможет получить доступ к вашим учетным записям, даже если он знает ваш пароль.

Что необходимо:

Помните о своем цифровом следе

 При использовании социальных сетей соблюдайте осторожность. Не все пользователи социальных сетей обязательно являются теми, за кого себя выдают. Найдите время проверить, действительно ли вы знаете человека, с которым общаетесь, и подлинный ли друг/ссылка/подписчик.

Также полезно помнить о своем цифровом следе. Этот термин обозначает всю информацию, которую вы размещаете в Интернете, включая изображения и обновления статуса. Злоумышленники могут использовать эту общедоступную информацию, чтобы украсть ваши личные данные или использовать их для фишинговых атак. Поэтому необходимо помнить о следующем:

 • Внимательно относитесь к своим публикациям и отслеживайте, кому они доступны. Настроены ли параметры конфиденциальности таким образом, чтобы информация была доступна только тем людям, которым вы готовы ее показать?
 • Подумайте, какую информацию открывать подписчикам и друзьям, и какие подробные данные необходимо указывать
 • Следите за тем, что ваши друзья, коллеги и знакомые говорят о вас в сети

Социальные сети и дети

 На большинстве платформ социальных сетей установлено возрастное ограничение для пользователей — 13 лет. Тем не менее, создать учетную запись с фальшивой датой рождения очень просто. Несмотря на политику конфиденциальности с возрастным ограничением 13 лет, контент на сервисах не обязательно соответствует возрасту пользователей.  Мы советуем родителям следить за деятельностью своих детей в Интернете и обсуждать с ними сложные вопросы.

Более подробные рекомендации о повседневной безопасности детей в цифровом мире: 

// Polish:

Jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych

Media społecznościowe służą dziś ogromnej liczbie ludzi do utrzymywania kontaktu z rodziną i przyjaciółmi oraz szybkiego zdobywania informacji o bieżących wydarzeniach. To bardzo ważne, żeby decyzje o tym, co udostępniamy, podejmować świadomie — i tym samym chronić swoje dane osobowe przed niepowołanym wykorzystaniem. Organizacja NorSIS przygotowała szereg podstawowych porad w tym zakresie i przetłumaczyła je na kilka szczególnie istotnych języków, w tym angielski, polski, ukraiński oraz rosyjski.

Fake news i dezinformacja 

 W internecie udostępnia się i rozpowszechnia mnóstwo informacji o Ukrainie, Rosji i trwającym konflikcie. Wszyscy mamy przy tym obowiązek myśleć krytycznie — i postępować rozważnie, przekazując informacje dalej.

Więcej informacji w serwisie faktisk.no:

https://www.faktisk.no/artikler/z41xo/russland-sprer-desinformasjon-ved-hjelp-av-store-nettverk

Zatrzymaj się i zastanów, zanim klikniesz lub udostępnisz:

https://norsis.no/tenk/

Chroń swoje konta uwierzytelnieniem dwustopniowym

Uwierzytelnienie dwustopniowe (nazywane też logowaniem dwuetapowym) stanowi dodatkowy poziom zabezpieczeń: weryfikuje to, czy osobą podejmującą działania online jesteś faktycznie Ty — np. gdy korzystasz z mediów społecznościowych, bankowości internetowej czy maila. Stosując uwierzytelnienie dwustopniowe, uniemożliwiasz niepowołanym osobom dostęp do swoich kont — nawet w razie gdyby takie osoby weszły w posiadanie Twojego hasła.

Oto co musisz zrobić, żeby się tak zabezpieczyć:

Uważaj, gdzie zostawiasz cyfrowe ślady

Korzystając z mediów społecznościowych, trzeba zachowywać pewną ostrożność. Nie wszyscy użytkownicy mediów społecznościowych są tymi, za których się podają. Poświęcaj czas na upewnianie się, czy faktycznie znasz osoby, z którymi wchodzisz w interakcje — oraz czy konta rzekomo znajomych i otrzymywane z nich linki są autentyczne.

Dobrze też zdawać sobie sprawę z tego, jakie cyfrowe ślady się za sobą zostawia. Przez „cyfrowy ślad” rozumie się tu każdą informację, którą zamieszczasz online, włącznie ze zdjęciami i wszelkiego rodzaju postami. Przestępcy mogą wykorzystywać takie publicznie dostępne informacje do kradzieży tożsamości oraz do przeprowadzania ataków phishingowych. Dlatego koniecznie pamiętaj o następujących regułach:

 • Pilnuj tego, co publikujesz i kto ma dostęp do udostępnianych przez Ciebie treści. Czy Twoje ustawienia prywatności są skonfigurowane w taki sposób, żeby pochodzące od Ciebie informacje były widoczne tylko dla osób, o których wiesz?
 • Zastanów się, co takiego fani i znajomi naprawdę muszą wiedzieć i których informacji możesz nie podawać.
 • Pilnuj również tego, co na Twój temat publikują online Twoi znajomi, współpracownicy oraz inne osoby. 

Media społecznościowe a dzieci

Większość platform społecznościowych nie zezwala na rejestrację osobom poniżej 13. roku życia. Niemniej bardzo łatwo jest założyć konto, podając nieprawdziwą datę urodzin. Choć usługi egzekwują limit wiekowy 13 lat ze względów prywatności, to i tak dostępne w nich treści mogą być niezupełnie odpowiednie do wieku użytkowników.  

Zalecamy rodzicom, by interesowali się tym, co ich dzieci robią online, i rozmawiali z dziećmi o trudnych sprawach.

Tu znajdziesz więcej rad na rzecz zapewniania dzieciom na co dzień cyfrowego bezpieczeństwa: