Sikkerhetsfaglig råd


Nasjonal sikkerhetsmyndighet la 10. sept frem Sikkerhetsfaglig råd.

Regjeringen arbeider med sin langtidsplan for forsvarssektoren, og ba i den forbindelse Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) om å utarbeide et Sikkerhetsfaglig råd. NSM overleverte sitt råd til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet Gjermund Hagesæter 10. September 2015.

Direktør i NSM, Kjetil Nilsen, åpnet med å beskrive trusselbildet. Trusselen er fremdeles vedvarende, og den øker. Det sies imidlertid lite konkret om trusselbildet ut over at Norge står ovenfor en alvorlig situasjon når det gjelder cybertrusselen. NorSIS mener at myndighetene bør utvise en større åpenhet om cybertruslene. Selv om offentlige myndigheter og noen av eierne av kritisk infrastruktur er informert om spesifikke detaljer, bør større deler av samfunnet inviteres til å ta del i  beskyttelse av våre felles verdier. Dersom Norge skal øke motstandsdyktigheten mot slike trusler, bør det være basert på at langt flere har kunnskap om trusselen slik at vi alle kan velge hensiktsmessige og informerte tiltak. Myndighetene kan ikke beskytte alle, men kan gjøre mer for å sørge for at flere kan beskytte seg selv.

Sikkerhetsfaglig råd består av hele 72 tiltak for å styrke sikkerhetsarbeidet, primært i forsvarssektoren. De aller fleste tiltak handler om å styrke NSM og den offentlige forvaltningen, og om rolleavklaring.

NorSIS mener at det er klokt å fortsette arbeidet med å avklare rollene innenfor det nasjonale sikkerhetsarbeidet. Vår erfaring er at det er gråsoner og uklarheter omkring håndtering av hendelser, enten det dreier seg om mobbing  og krenkelser på nett, cyberkriminalitet eller cyberspionasje.

Sikkerhetsfaglig råd sitt fokus på å styrke NSM er basert på det Kjetil Nilsen omtalte som ”en stor etterspørsel etter våre tjenester”. NSM må åpenbart ha de ressurser som skal til for å løse de oppgaver som de er tildelt. NorSIS etterlyser derimot et tydeligere fokus på hvordan det nasjonale sikkerhetsarbeidet bør utvikles helhetlig de neste 5-10 årene. I denne sammenheng mener NorSIS at våre politiske myndigheter må se bredere og lengre enn det som ble presentert i Sikkerhetsfaglig råd. Dersom Norge skal oppnå den vekst som digitaliseringen av samfunnet kan gi, må vi trekke veksel på sikkerhetsarbeidet både i offentlig sektor, i næringslivet og ikke minst det den enkelte kan bidra med.

Les Sikkerhetsfaglig råd her: https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/fd/dokumenter/rapporter-og-regelverk/nsm-sikkerhetsfaglig_raad_2015_web.pdf

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.