Sikker digitalisering krever bevisste brukere


Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet åpnet årets sikkerhetsmåned. Han fremhever kompetanseheving og den enkeltes bevissthet om digitalisering som avgjørende for å lykkes med sikker digitalisering av Norge.

Norge er et digitalt samfunn og den digitale utviklingen vil fortsette i stadig raskere tempo. Skal vi lykkes med dette, må vi alle være bevisst vår rolle i å ivareta egen digital sikkerhet, innledet Thor Kleppen Sættem.

Han understreket at det ikke finnes noen enkle eller raske løsninger på utfordringene vi står overfor, men at myndighetene jobber kontinuerlig for å møte disse. Norge er et tillitssamfunn, og vi kan derfor til tider være naive når det kommer til å møte trusler. Det gjør oss utsatt for digitale trusler. Derfor er det svært viktig at myndighetene iverksetter tiltak som bevarer den enkeltes tillit til at samfunnet vårt er i stand til å avdekke, oppklare, etterforske og løse digital kriminalitet understreket Kleppen Sættem.

Noen av tiltakene for å bevare innbyggernes tillit og møte de digitale truslene er ny sikkerhetslov og opprettelsen av Kripos´ cyberkriminalitetssenter og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sitt cybersikkerhetssenter. I sikkerhetsloven er fokuset flyttet fra fysisk til digital sikkerhet. De to sentrene skal på hver sin måte bidra til å avdekke, forebygge, etterforske og løse digital kriminalitet. De vil også ha en viktig rolle i å samordne kunnskap og tiltak i offentlig og privat sektor sa stassekretøren.

I tillegg til dette jobber Justis – og beredskapsdepartementet sammen med Kunnskapsdepartementet om å styrke forskningskompetansen, øke antallet IKT-sikkerhetsstudenter i tillegg til å oppmuntre til etter- og videreutdanning og annen kompetanseheving blant ansatte i små og store virksomheter. Målet med dette er å heve den enkelte arbeidsgiver, arbeidstager og nettbrukers kunnskap om digital sikkerhet. Hør statssekretærens innlegg på åpningen av nasjonal sikkerhetsmåned.

 

 

Dette er det andre av 7 klipp fra innleggene som ble holdt under åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned 27. september 2018. Det første omhandlet Rufo AS og daglig leder Knut Steinnes sin fremleggelse av hvordan det for deres virksomhet har vært å bli svindlet for 735.000kr. I de kommende klippene kan du se hvordan Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), leder av Politiets nasjonale cyber crime-senter (NC3), Bits, Microsoft og Buypass svarer på noen av Knut Steinnes´ oppfordringer, og hvordan de jobber for at virksomheter ikke skal bli svindlet på nett.