Security Divas 2022 


Høyaktuelle tema som bærekraftig digitalisering, sikkerhetsledelse, ID og rettssikkerhet er tema for Security Divas-konferanse som arrangeres 10. - 11. februar.

For ellevte gang inviteres kvinner fra hele landet til nettverksbygging og faglig oppdatering innenfor informasjonssikkerhet. Et viktig bakteppe er FNs bærekraftmål hvor både likestilling mellom kjønnene (mål 5) og tilgang til rettsvern for alle (mål 16) er noen av verdensmålene.

Stor interesse

Konferansen vil ha dyktige foredragsholdere fra både offentlige og private virksomheter. Security Divas har blitt en viktig arena for kvinner med interesse og kunnskap om digitalisering og informasjonssikkerhet.

– Den store interessen og oppslutningen om konferansene viser at det er behov for et slikt møtested. Kvinner er fortsatt i mindretall innenfor informasjonssikkerhetsfeltet og vi vil motivere flere til å velge yrker innenfor dette fagområdet, sier leder for partnerskap og myndighetskontakt i NorSIS, Karoline Hultman Tømte.

På verdensbasis er det anslått at bare 1 av 10 som jobber med informasjonssikkerhet er en kvinne. Samtidig viser den årlige rapporten «Nasjonalt digitalt risikobilde 2021» fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) at sikkerhetsarbeidet må forsterkes betydelig i Norge, både når det gjelder forebygging og beredskap.

Viktig med samarbeid

Security Divas er en viktig arena for nettverksbygging, kompetanseheving og økt rekruttering av kvinner til informasjonssikkerhetsfeltet. NorSIS samarbeider med flere viktige aktører med et felles ønske om å øke mangfold, likestilling og inkludering i denne bransjen. Accenture er én av virksomhetene som bidrar sterkt på dette feltet. NorSIS er stolte av å ha Accenture som hovedsamarbeidspartner for Security Divas.

– Accenture er stolt hovedpartner for Security Divas. Siden 2016 har Accenture og Security Divas samarbeidet for å fremme interesse, mangfold og likestilling i informasjonssikkerhetsbransjen. Security Divas jobber fokusert for å være et viktig nettverk for kvinner som jobber innen fagfeltet og for å motivere kvinner som studerer til å velge en retning innen informasjonssikkerhet. Det målrettede arbeidet Security Divas gjør ved å både være et samlingspunkt og en arena for faglig diskusjon, baner vei for fremtidens kvinnelige informasjonssikkerhetskollegaer, sier Torbjørn Eik-Nes, adm.dir. i Accenture Norge.

Aktuelle tema

Programmet for vinterens konferanse favner bredt og deltakerne får blant annet innblikk i bærekraftig digitalisering, sikkerhetskultur, personvern, trusler og trender. Det vil også rettes fokus på rekruttering og på hva som skal til for at flere kvinner velger lederjobber innenfor dette fagfeltet. Dette er i tråd med regjeringens ønsker om å styrke den nasjonale kompetansen innenfor forskning og utdanning samt bevisstgjøringstiltak rettet mot befolkningen og virksomheter. I den nasjonale strategien for digital sikkerhetskomptanse, Nasjonal strategi for digital sikkerhetskompetansefremgår det at det er en utfordring med rekruttering av kvinner til fag innen digital sikkerhet (NIFU-rapport 2019). Den viser at kvinneandelen er langt lavere enn for naturvitenskapelig og tekniske fag generelt og noe lavere enn for IKT-studier. Det er heller ikke noen tegn til at andelen kvinner øker. Omlag 13 prosent av studentene innenfor digital sikkerhet er kvinner.

Dette er utgangspunkt for flere av foredragene på Divas-konferansen. Den kjente talkshowvertinnen Anne Lindmo vil blant annet inspirere kvinner til å ha mot til å lykkes.

Programmet er ikke helt spikret, men følgende dyktige foredragsholdere er klare:

  • Anne Lindmo, Talkshowdronning!
  • Marte Kjørven, Professor ved Institutt for privatrett, UiO
  • Bente Hoff, avdelingsdirektør i Nasjonalt cybersikkerhetssenter
  • Grethe Østby, Phd-stipendiat, NTNU
  • Silvija Seres, Matematiker og teknologiekspert
  • Frøy Løvåsdal, seniorrådgiver i ID-seksjonen i Politiet

Meld deg på!

Det er rift om plassene. Meld deg på og sikre deg inspirerende foredrag!

I utgangspunktet satser vi på et fysisk treff, men følger nasjonale føringer og utsetter om nødvendig. Ingen blir fakturert før etter at konferansen er overstått, så det er ingen økonomisk risiko å melde seg på

Ønsker din bedrift å ha stand på konferansen? Ta kontakt med Siv Renate Faraas i NorSIS: siv@norsis.no

Vi sees i februar!