Rapport om datakrimstrategi


En ny overordnet datakrimstrategi er overlevert Justis-og beredskapsdepartementet.

En bredt sammensatte arbeidsgruppen har sett på dagen trusselbilde og hvordan bekjempelsen av IKT-kriminalitet foregår i dag. Arbeidsgruppen har også gitt en vurdering av om ansvar, roller og samarbeid fungerer tilfredsstillende i dag, og foreslår en overordnet strategi med tiltak for bekjempelsen av IKT-kriminalitet.

Visjonen for strategien er:

Norge skal være et av foregangslandene i bekjempelse av datakriminalitet og på denne måten bidra til en trygg bruk av datasystemer for å sikre verdiskapning, demokrati og velferd.

Selv om den registrerte datakriminaliteten i Norge internasjonalt sett er lav, er mørketallene store. Kriminaliteten er økende og det fremtidige skadepotensialet stort. Arbeidsgruppen mener at dette må ligge til grunn for ambisjonsnivået i satsningen mot IKT-kriminalitet.

Arbeidsgruppen er nedsatt av Politidirektoratet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Arbeidsgruppen er blitt ledet av professor dr juris Jon T. Johnsen fra Universitetet i Oslo. Representanter for Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Kripos, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, E-tjenesten, Påtalemyndigheten, NorSIS og Næringslivets Sikkerhetsråd har deltatt i gruppen.

Arbeidsgruppens rapport (pdf)

Les mer.

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/rapport-om-datakrimstrategi/id2411807/

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.