PST har gitt ut trusselvuderingen for 2018


30. januar la PST fram sin trusselvurdering for 2018. De mener at terrortrusselen har blitt mindre. Samtidig skriver de også at fremmed etterretning prøver å få informasjon om norske interesser gjennom hacking, nettverksoperasjoner og ved å rekruttere kilder.

PST skriver at trusselbildet i 2018 vil bli preget av en rekke sammensatte utfordringer. En stor del av trusselbildet vil formes av den sikkerhetspolitiske utviklingen og hvordan denne påvirker nære allierte og norske nærområder. De fremmer også at det i tillegg er flere europeiske land som er utsatt for alvorlige terrortrusler. Dette er trusler som vil prege europeisk kontraterrorarbeid gjennom det kommende året.

I sin trusselvurdering beskriver PST de mest sannsynlige utviklingstrekkene i trusselbildet i 2018. Trusselaktører og metodene de vil benytte står i fokus gjennom vurderingen. Målgruppen for rapporten er de deler av norsk offentlighet som ønsker åpen informasjon om forventede utviklingstrekk i trusselbildet. Videre er vurderingen også ment for virksomheter som har behov for en oppdatert trusselvurdering til bruk i eget sikkerhetsarbeid. PST påpeker at det er viktig at brukere av trusselvurderingen gjør seg godt kjent med egne verdier og selv gjør vurderinger av hvordan disse best kan sikres. Dersom det oppstår en situasjon der man mistenker at man er utsatt for forhold omtalt i denne vurderingen, ber PST om at dette meldes til dem, slik at de kan vurdere om det er nødvendig med oppfølging.

PST sin egen oppsummering av vurderingen er som følger:

Etterretning

  • Rekruttering av kilder og agenter, kartlegging av virksomheter og kritisk infrastruktur samt nettverksoperasjoner, vil utgjøre de mest alvorlige utfordringene knyttet til fremmede staters etterretningsvirksomhet i 2018.
  • Virksomheter innen norsk forsvars- og beredskapssektor, statsforvaltning, forskning og utvikling samt virksomheter innen kritisk infrastruktur, vurderes som særskilt utsatte etterretningsmål.

Politisk motivert vold

  • Personer og grupper inspirert av ekstrem islamistisk ideologi vil være den primære terrortrusselen mot Norge det kommende året. Det vurderes som mulig at det vil forekomme forsøk på terrorangrep.
  • Et terrorangrep, eller et angrepsforsøk, vil sannsynligvis være lite komplekst, dvs. angrep utført av en til to personer, som anvender stikk- eller skytevåpen, kjøretøy eller enkle, eksplosive innretninger.
  • Det er lite sannsynlig at høyreekstreme vil begå terrorhandlinger i 2018. Ved en eventuell høyreekstrem terrorhendelse, vil denne sannsynligvis være utført av en enkeltperson, eller få personer, som handler på eget initiativ.
  • Det siste året er det registrert økt aktivitet i deler av det venstreekstreme miljøet. Det er imidlertid svært lite sannsynlig at venstreekstreme vil begå terrorhandlinger.

Trusler mot myndighetspersoner

  • En del politikere vil motta trusler og hatske ytringer på bakgrunn av de politiske sakene de fronter. De fleste trusselaktørene har imidlertid en lav kapasitet og evne til å begå vold, og vi forventer ikke at dette vil endre seg i 2018.

 

Les hele PST sin “Trusselvurdering 2018” her