Påminnelse om Strategikonferansen


Vi minner om Strategikonferansen 6. mars

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet inviterer til strategikonferanse i forbindelse med utarbeidelse av ny nasjonal strategi for IKT-sikkerhet.

Regjeringen har igangsatt et arbeid med en ny nasjonal strategi for IKT-sikkerhet, med en tilhørende handlingsplan. I dette arbeidet, som Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet leder, ønsker regjeringen en bred involvering av både offentlige og private aktører. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) bidrar med tilrettelegging av konferansen. 

Strategikonferansen er en møteplass for alle som ønsker informasjon om strategiarbeidet, eller som ønsker å bidra med innspill og synspunkter.

Sted: Høyres Hus

Tid: 6.mars 09-12

Konferansier: Morten A. Meyer, Styreleder i NorSIS

Meld deg på konferansen her (ekstern lenke)

Program

08:15  Registrering

09:00  Åpning av konferansen, ved statsminister Erna Solberg, statssekretær i justis-, beredskaps- og innvandringsdepartementet Thor Kleppen Sættem og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

09:20  Innledning ved Justis- og beredskapsdepartementet om ny nasjonal strategi og handlingsplan, ved fagdirektør Robin Bakke

09:40  Innlegg “Behov for samarbeid for å møte nasjonale utfordringer”, ved Professor Olav Lysne

10:00  Pause m/enkel servering

10:15  Paneldebatt. I panelet: Annette Tjaberg (NSM), POD, Torgeir Waterhouse (IKT-Norge), Olav Lysne (SIMULA), Sverre Diesen (FFI), Tore Orderløkken (Evry), Peggy Sandbekken Heie (NorSIS). Det blir anledning til å stille spørsmål til panelet.  

11:00  Innspill og synspunkter fra deltakerne (Korte innlegg med 2-5 minutters varighet. Må forhåndsmeldes)

11:50 Oppsummering og avslutning

12:00 Ferdig

Merk: Av hensyn til kapasitet settes det et tak på 300 plasser. Det er gratis å delta.

Meld deg på konferansen her (ekstern lenke)

Bakgrunn og innspill til arbeidet

Regjeringen har i Meld. St. 38 (2016–2017) “IKT-sikkerhet — Et felles ansvar” løftet fire områder som særlig viktig i tiden fremover. Disse områdene er:

– Forebyggende IKT-sikkerhet – virksomhetenes egenevne

– Avdekke og håndtere digitale angrep

– IKT-sikkerhetskompetanse

– Kritisk IKT-infrastruktur

I tillegg er styrking av offentlig-privat, sivil-militært og internasjonalt samarbeid blant forhold som blir vektlagt i meldingen. Strategien skal bygge videre på disse prioriteringene, og det skal settes mål for områdene og tiltak for å understøtte disse. 

Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet oppfordrer også til å bidra med innspill til strategiarbeidet. Innspill bes sendes på epost til postmottak@jd.dep.no med kopi til robin.bakke@jd.dep.no innen 12. mars. Vi ønsker særlig innspill på følgende:

– Hva anser du/dere som de viktigste nasjonale IKT-sikkerhetsutfordringene?
– Hva bør det overordnet målet for strategien være?
– Hva bør målet for et eller flere av de fire områdene være i et fire års perspektiv?
– Hvilke tiltak bør iverksettes for å støtte opp under regjeringens prioriterte områder i IKT-sikkerhetsmeldingen?
– Hvordan kan din organisasjon bidra til å nå strategiens mål?
– Er det andre områder enn de som fremkommer i IKT-sikkerhetsmeldingen som bør løftes i en ny nasjonal strategi?

– Har du forslag til delmål for disse områdene og eventuelle tiltak som kan understøtte disse?

Justis- og beredskapsdepartementet tar sikte på at strategien skal legges fram høsten 2018.

Meld deg på konferansen her (ekstern lenke)