Offentlig utredning om digital sårbarhet


Et regjeringsutnevnt utvalg har lagt frem sin utredning om samfunnets digitale sårbarheter

 

Det såkalte “Lysne-utvalget” har i dag overlevert sin utredning til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Utredningen har med bakgrunn i samtaler med viktige aktører innen IKT-sikkerhet beskrevet situasjonen for det digitale sårbarhetsbildet i Norge, og anbefaler videre en rekke tiltak.

Utredningen beskriver et økende og mer uoversiktelig sårbarhetsbilde, blant annet preget av en økt kompleksitet i produksjon av samfunnskritiske funksjoner. Ulike sektorer har sine spesifikke sårbarheter, men det er i det tverrsektorielle at hovedutfordringen ligger, altså der sårbarheter i ulike sektorer påvirker hverandre gjensidig. Dette fører blant annet til utfordringer innen organisering og ansvarsforhold, ikke minst når det gjelder håndtering av større IKT-sikkerhetshendelser.

NorSIS har bidratt med sine råd til utvalget, og vil fremover gjøre sine vurderinger av anbefalingene i utredningen. Små og mellomstore bedrifter utgjør en vesentlig del av vår nasjonale verdiskaping, og det er av stor viktighet at vår nasjonale satsing på IKT-sikkerhet ivaretar disse på en god måte.

Onsdag 25. november 2015 overleverte NorSIS sin utredning av behovet for forebygging, varsling og håndtering av cyber-sikkerhetshendelser i kommunesektoren; Omtalt som “KommuneCERT utredningen”. Det må tas hensyn til denne i det videre arbeidet med Lysne-rapporten.