Om Nasjonal Sikkerhetsmåned


Et nasjonalt løft for en trygg digital hverdag

Hensikten med Nasjonal sikkerhetsmåned er at alle virksomheter gjennomfører opplæring i informasjonssikkerhet for sine ansatte i oktober.

Alle virksomheter er potensielle mål for angrep fra cyberkriminelle. Det nytter ikke å tro at dette «ikke rammer oss». I en stadig tettere sammenvevd digital hverdag kan manglende sikkerhet ikke bare ramme virksomheten, men også kunder, leverandører og samarbeidspartnere. God informasjonssikring er derfor helt avgjørende, både for å ta vare på egen virksomhet, men også tilliten og omdømme du har hos samarbeidspartnere.  God informasjonssikring bidrar derfor til økt verdiskapning og velferd.

Del av en europeisk sikkerhetskampanje

NorSIS har arrangert Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober hvert år siden 2011. Siden 2012 har vi samarbeidet med ENISA, EUs informasjonssikkerhetsorgan. ENISA er koordinator for den europeiske sikkerhetskampanjen som medlemslandene i EU deltar i.

2020 et spesielt år for Nasjonal sikkerhetsmåned

I år vil Nasjonal sikkerhetsmåned kobles med en nasjonal tverrsektoriell øvelse, Digital 2020.

Digital 2020 er en sivil-nasjonal øvelse som er initiert av Justis- og beredskapsdepartementet, Forsvarsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Innholdet i den nasjonale IKT-strategien er førende for øvelsen.

Digital 2020 deles i tre deler:

 • En hovedøvelse 23. og 24. september. Finanssektoren er den sektoren som sammen med offentlige myndigheter hovedsakelig skal øves denne gangen.
 • For andre virksomheter utarbeides det øvingspakker. Vi kommer tilbake med mer informasjon om øvelsene etterhvert.
 • Som et tredje element i Digital 2020 utvikles det et kompetanseløp knyttet til øvelsen. Dette kompetanseløpet skal treffe bredt fra individ til store virksomheter.

Bli sikrere – bruk våre e-læringspakker i oktober

Sammen med en rekke samarbeidspartnere vil NorSIS også i år utvikle en opplæringspakke i informasjonssikkerhet. Denne er spesielt rettet mot ansatte i små- og mellomstore bedrifter. Den skal hjelpe daglig leder eller sikkerhetsansvarlig å skape bevissthet rundt informasjonssikkerhet i egen virksomhet, og gjøre både den enkelte ansatte og virksomheten som helhet bedre rustet mot digitale angrep og andre digitale risikoer.

 

Opplæringspakken passer alle virksomheter, uavhengig av type, størrelse, sektor og bransje.

 

Vi oppfordrer også alle til å ha egne arrangementer som bidrar til å styrke den enkelte ansattes kunnskap om digital sikkerhet spesielt i oktober.

Les mer om opplæringspakken. 

 

Bestill opplæringspakken

 

Les mer om hvordan du kan planlegge og gjennomføre Nasjonal sikkerhetsmåned i egen virksomhet:

Mål for kampanjen er å bidra til å skape ansvarsbevisste virksomheter, reflekterte digitale innbyggere og et motstandsdyktig samfunn.

 

Ansvarsbevisste virksomheter som forebygger datakriminalitet ved at

 • de har ledere som forstår at de må håndtere cyberrisiko
 • ledere fremmer god sikkerhetskultur
 • ledere sørger for å sette av tid og ressurser til internopplæring av de ansatte
 • alle i virksomheten erkjenner at egen adferd er avgjørende for å bidra til å sikre virksomhetens digitale verdier
 • de ansatte oppfordres til å varsle dersom de opplever cybertrusler, hendelser eller gjør feil

 

Reflekterte digitale innbyggere som har

 • kjennskap til at cybertrusseler kan ramme oss alle
 • ønske om, og vilje til å tilegne seg ny kunnskap om hvordan de selv kan bidra til å få en tryggere digital hverdag
 • kunnskap om trygg adferd på nettet
 • lav terskel for å søke kunnskap eller hjelp dersom de utsettes for datakriminalitet eller forsøk på dette

 

Et motstandsdyktig samfunn som

 • er rustet til å håndtere den økende datakriminaliteten, hendelser og cyberangrep
 • har god kunnskap om hvordan datakriminalitet påvirker verdiskapning
 • har kjennskap til myndighetens arbeid for å redusere datakriminaliteten og hva det betyr for den enkelte av oss