NSM la frem helhetlig IKT-risikobilde


Rapporten ser på de viktigste risikoene knyttet til bruk av IKT i det norske samfunnet.

Rapporten omfatter utviklingstrekk, utfordringer og mulige tiltak av betydning for statssikkerhet, samfunnssikkerhet og individsikkerhet. Rapporten har et vidt nedslagsfelt ved å omhandle utfordringer både for tilsiktede og utilsiktede uønskede hendelser knyttet til IKT-utstyr og internett.

NSM har sett flere eksempler på vellykkede datainnbrudd der angriperne har fått tilgang til virksomhetskritisk informasjon, og at forretningshemmeligheter, kursdrivende eller annen sensitiv informasjon har kommet på avveier. Skadevirkningene kan variere fra sak til sak, men de alvorligste konsekvensene skjer i et langsiktig perspektiv hvor virksomhetene etter tap av immaterielle verdier mister sin konkurranseevne og eksistensgrunnlag.

For offentlige virksomheter kan skadevirkningene være tap av tillit til det offentliges digitale løsninger på en slik måte at det påvirker samfunnets evne til å ta ut ytterligere gevinster ved modernisering og digitalisering.

Konsekvensene av vellykkede datainnbrudd kan også medføre tap av personopplysninger og annen sensitiv informasjon. Risikoen for mulig tap av virksomhetens omdømme er også til stede. Nedetid på nettsider eller IKT-tjenester er også en konsekvens for mange virksomheter, slik for eksempel flere norske banker opplevde i 2014.

NSM mener kunnskapsnivået og tilgang på fagkompetanse er for lavt, i et spenn fra den vanlige IKT-bruker til spesialister i hendelseshåndtering. Dette hemmer evnen til å gjennomføre gode IKT-sikkerhetstiltak. Dette vil sannsynligvis også føre til at det nasjonalt ikke vil finnes tilstrekkelig fagkompetanse til å håndtere større IKT-angrep. I tillegg er det en utfordring å følge med på konsekvensene av den teknologiske utviklingen for IKT-sikkerhetsområdet. Mangelfull rapportering av alvorlige IKT- hendelser vil svekke evne til forbedring og læring innen forebyggende IKT-sikkerhet.

Les mer hos NSM her.

Hele rapporten kan lastes ned her.