NorSIS og NSR kartlegger behov for en varslingstjeneste


Vi ber om hjelp til å kartlegge behovene for en varslingstjeneste for norske bedrifter og virksomheter.

Norske bedrifter er svært utsatt for dataangrep, men det finnes få målrettede og gode beskyttelsesmekanismer for denne sektoren i dag. Bedriftene utsettes for ulike former for nettsvindel og tyveri, sabotasje, påvirkning og utpressing fra kriminelle som opererer over nettet. Næringslivets sikkerhetsråd opplyser (Mørketallsundersøkelsen 2016) at rundt en tredjedel av norske bedrifter utsettes for uønskede sikkerhetshendelser.

Konsekvensene for samfunnet er potensielt svært store. Bedriftene er naturligvis i varierende grad avhengig av digitale tjenester, men den digitale omstillingen som nasjonen går gjennom endrer alt dette. I tillegg til at samtlige bedrifter vil bli mer avhengig av digitale tjenester for å kunne bidra til den nasjonale verdiskapingen, vil stadig flere inngå i de lange og komplekse digitale verdikjedene slik det er beskrevet i NOU 2015:13 Digital sårbarhet – Sikkert samfunn. I praksis betyr dette at dersom en skal beskytte samfunnsviktige funksjoner, må alle – store som små – virksomheter beskyttes bedre mot datakriminalitet og andre uønskede sikkerhetshendelser.

Vi mener at det er svært samfunnsnyttig å etablere en mer fast struktur for å kunne yte bedre hjelp til denne målgruppen. Vi mener at det ligger et stort potensiale i å formalisere innsamling av relevant informasjon , og i å gjennomføre analyser og varslinger som er tilpasset akkurat denne målgruppen. NorSIS forvalter i dag et omfattende faglig nettverk, og er med sin uavhengige rolle en naturlig samarbeidspartner for både privat og offentlig sektor.

NorSIS og Næringslivets sikkerhetsråd gjennomfører nå en behovskartlegging, og ber derfor om at du svarer på noen få spørsmål. Det tar kun et par minutter.

Lenke til undersøkelsen: https://response.questback.com/norsis/varsling