Nasjonal sikkerhetsmåned 2017


Vær med å sikre våre nasjonale digitale verdikjeder

 

  • Sikkerhetsløsninger skal ikke være en bremsekloss, men en muliggjører for at vi kan ha digitale tjenester.

 – Peggy Sandbekken Heie, administrerende direktør i Norsis.

 

Alle virksomheter har noe de ønsker å beskytte, enten det er informasjon om produkter, kunder, saksbehandling eller annen bedriftssensitiv informasjon. Verdien til din virksomhet er den informasjonen som gjør at driften kan fortsette.

Digitaliseringen vi opplever i vår tid er fantastisk i det å muliggjøre, skape nytt og jobbe fra hvor som helst og når som helst med hele verden bare ett tastetrykk unna. Utfordringen er at vi alle har et ansvar for å sikre vår del av en felles digital verdikjede som vi alle er en del av. Digitaliseringen foregår overalt. Ikke bare internt i din virksomhet eller i kommunen du bor i. Men i all samfunnsstruktur vi forholder oss til, og er dermed noe som berører, har betydning og konsekvens både for virksomheter og privatpersoner.

Desi (The Digital Economy and Society Index) måler EU-landene på digital infrastruktur, i hvilken grad næringslivet tar i bruk digital teknologi, bruken av offentlige digitale tjenester, teknologikompetanse og bruk av teknologi og tjenester i samfunnet. I følge Desi ligger kun Danmark lenger fremme enn Norge på digitalisering. Norge går frem på de fleste indikatorene og scorer høyere på digitalisering av offentlig sektor sammenliknet med fjorårets indeks.

Indeksen viser også at norske bedrifter anvender ny teknologi i større grad enn resten av Europa. Næringslivets anvendelse av for eksempel e-faktura og skytjenester ligger henholdsvis 29 og 19 prosentpoeng over EU-gjennomsnittet. Norske bedrifter bruker også netthandel i større grad enn ellers i Europa.

 

Så hvordan sikre verdiskapningen fremover i et digitalisert samfunn?

Nasjonal sikkerhetsmåned er en nasjonal dugnad og arena som samler næringsliv, det offentlige og akademia om et felles mål for en tryggere og sikrere digital hverdag for alle. Digitaliseringen medfører nye bransjer, nye vaner, omstilling av kjente samfunnsfunksjoner, og et mer komplisert trusselbilde å forholde seg til. Vi blir alle berørt, både som privatpersoner og i jobb. Nasjonal Sikkerhetsmåned er et viktig bidrag for å øke bevisstheten rundt informasjonssikkerhet, forebygge datakriminalitet og bidra til et mer robust digitalt samfunn. Digitaliseringen skjer raskt og med store endringer. Kunnskap knyttet til digitaliseringen er derfor ferskvare, og gjør at sikkerhetsmåneden er like aktuell i år.

Målgruppen for kampanjen er alle typer virksomheter i Norge som vil lære mer om hvordan de kan forebygge og møte dagens trusselbilde med riktige tiltak. Den nasjonale dugnaden består av virksomheter som bidrar inn i kampanjen på ulikt vis for at flest mulig skal få tilgang til viktig og riktig kunnskap.

Som uavhengig organisasjon har NorSIS et unikt handlingsrom i henhold til det å være både samarbeidspartner og pådriver overfor myndigheter og næringsliv. NorSIS samarbeider derfor med flere ulike aktører innen næringsliv, det offentlige, politiet, akademia, nasjonalt og internasjonalt.

NorSIS ønsker at alle bedrifter skal delta i Nasjonal sikkerhetsmåned på den måten som passer best for virksomheten. Om det er ønskelig å benytte vår digitale opplæringspakke for egne ansatte eller om det er å gi bidrag i form av foredrag til andre bedrifter som søker mer kunnskap – så har NorSIS arenaer for det.

Er det større virksomheter – privat eller offentlig som vil inngå et mer langsiktig samarbeid, så har NorSIS gode erfaringer med aktive samarbeid. Det vil si at en samarbeidspartner inngår en individuelt tilpasset samarbeidsavtale til en avklart pris, og aktiveringen av samarbeidsavtalen blir i henhold til det virksomheten ønsker fokus på internt og eksternt. Men viktig at samarbeidet er forankret i et felles mål om å bidra til å sikre fortsatt digitalisering og verdiskapning i Norge. Ved å dele kunnskap og erfaringer, kan vi alle bidra til nettopp det.

Les mer om ulike samarbeidsformer for Nasjonal sikkerhetsmåned her.

Les mer om fjorårets kampanje her.

Kilder:

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.