Meld deg på Sikkerhetstoppmøtet


NorSIS, NTNU og KPMG arrangerer Sikkerhetstoppmøte 14. mars

NorSIS og NTNU med KPMG som samarbeidspartner ønsker velkommen til Sikkerhetstoppmøtet den 14. mars. Tema for møtet er Styrings- og ledelsessystemer for informasjonssikkerhet

Under dette sikkerhetstoppmøtet vil vi ta for oss temaet styringssystemer/ledelsessystemer. Vi ønsker å legge til rette for et møte som gir grunnlag for utviklingen og vedlikehold av et systematisk arbeid som vil gi ledelsen enkel og jevnlige orienteringer om sikkerhetstilstanden i egen virksomhet. Dette igjen vil gi ledelsen mulighet til å ta avgjørelser på et mer riktig grunnlag. 

Hovedhensikten for et styringssystem for informasjonssikkerhet er at dette skal bidra til å beskytte viktige verdier og å bidra til kontinuerlig forbedring og utvikling i arbeidet, tatt i betraktning den risikoen virksomheten er villig til å ta. Et styringssystem handler om hvordan virksomheten arbeider med sikkerhet i tillegg til å beskrive hvordan virksomheten styrer og utfører tiltakene og aktivitetene sine 

I en virksomhet er det viktig å bidra til proaktiv fremfor reaktiv sikkerhetsstyring. Risikobasert sikkerhetsstyring gjør at en virksomhet kan være i stand til å forebygge hendelser heller enn å løpe etter et hendelsesforløp. Ved å samle sikkerhetsledere fra flere virksomheter til å diskutere dette tema ønsker vi å legge noen forutsetninger for å utvikle og vedlikeholde systemer. Forhold som er viktig å trekke inn i vurderingen rundt et slikt arbeid er: Har virksomheten din verdier man ønsker å beskytte?  Dette kan være informasjon, ansatte, kompetanse, kontante betalingsmidler eller gjenstander med høy økonomisk verdi. Hvordan legges det til rette for systematiske tiltak som sikrer at virksomhetens sikkerhetsaktiviteter planlegges, organiseres, utføres, revideres og dokumenteres? Det er viktig å tilpasse en styringsmodell slik at den er hensiktsmessig for din virksomhet. En styringsmodell kan bestå av ulike steg, der det viktigste er at stegene sikrer en kontinuerlig prosess for å bedre sikkerheten i virksomheten

Tre viktige aspekt som Sikkerhetstoppmøtet skal belyse i forhold til tema styringssystemer/ledelsessystemer er forankring, forpliktelse og forståelse.

Tema for rundebordsdiskusjoner

Rundebordsamtale 1 – Hva bør et styringssystem omfatte, og hvordan bør prosessen med å etablere og forvalte et slikt system være? 

Rundebordsamtale 2 – Hvordan bør en virksomhet arbeide med å forankre styringssystemet, og forplikte virksomheten til å bruke det som et verktøy for å oppnå bedre sikkerhet

Program for Sikkerhetstoppmøtet

Frist for påmelding: 12.03.18

Møtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen i feltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet. Sikkerhetstoppmøtet faktureres med kr 4.000,- + mva. For deltakelse på alle tre møter i året er prisen kr 10.000 + mva. 

Det sendes ut personlige invitasjoner til informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet. Arrangører av Sikkerhetstoppmøtet er Norsk senter for informasjonssikring og NTNU Gjøvik.
Velkommen!