Måling av informasjonssikkerhetskultur


NorSIS gjennomfører et prosjekt for måling av sikkerhetskultur. Din bedrift kan bli med.

Digitaliseringen i privat og offentlig sektor er sterkt knyttet til økonomisk vekst og vårt fremtidige velferdsgrunnlag. Samtidig vet vi at tekniske sikkerhetsmekanismer alene ikke er nok til å skape et sikkert og trygt internett. Den menneskelige faktoren spiller en vesentlig rolle. Både i det forebyggende sikkerhetsarbeidet, og for hvordan vi oppdager og reagerer på hendelser i det digitale rom.

Som fageksperter innen informasjonssikkerhet har vi trolig en oppfatning om hva som er “riktig” atferd. Men; vet vi egentlig nok om hvilken atferd som preger vår virksomhet? Vi griper gjerne til opplæring og holdningskampanjer når vi ønsker å endre atferden, men vet vi om disse har effekt? Hvilken rolle spiller den enkelte sitt verdigrunnlag og interesser for måten vi forholder oss til teknologi og sikkerhet?

Vi kan gjerne oppsummere dette i begrepet kultur, og det viktige her er å forstå hvilken sikkerhetskultur vi har, og hvordan vi kan anvende denne kunnskapen til å bidra til at digitaliseringen skjer på en tryggere måte.

NorSIS gjennomfører et prosjekt som skal kartlegge informasjonssikkerhetskulturen i befolkningen og i norske virksomheter. Prosjektet er knyttet til den nasjonale strategien for IKT-sikkerhet, og har gjennomføringsfasen i 2016.

NorSIS knytter nå til seg partnere i både privat og offentlig sektor. Dette er bedrifter og virksomheter som ser nytten av å få kartlagt informasjonssikkerhetskulturen, og som mener at resultatene inngår som grunnlag i utviklingen av sikkerhetspolicyer, opplæring mv.

Din virksomhet kan også bli med. I tillegg til at dere får resultater om informasjonssikkerhetskulturen i egen virksomhet, bidrar dere også til gode nasjonale målinger.

Ta kontakt med seniorrådgiver Bjarte Malmedal på telefon 9909 4838 for mer informasjon.