Kompetansetiltak mot voksne


Støtte til å få flere voksne på nett

Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) lyser ut engangsstøtte til kompetansetiltak rettet mot voksne som ikke er på nett. Tiltaket skal støtte opp under regjeringens mål i Digital agenda for Norge om å halvere antall innbyggere som ikke bruker internett i løpet av fem år.
Sitat fra regjeringen.no;
– Jeg er glad for å kunne lyse ut fem millioner kroner i 2013 til aktiviteter som skal bidra til å styrke grunnleggende digitale ferdigheter blant voksne som ikke er på nett. Med dette legger regjeringen til rette for å få flere på nett, sier statsråd Rigmor Aasrud.
Dagliglivet i Norge baserer seg i stadig større grad på at folk behersker bruk av internett. De som ikke er på nett opplever at de blir stående utenfor viktige samfunnsarenaer.
– Dette mener jeg er en demokratisk utfordring, og et hinder for å sikre fremtidig verdiskaping basert på bruk av digitale tjenester. Vi ønsker derfor å legge til rette for at flere grupper av innbyggere som ikke er på nett skal få et opplæringstilbud, sier Aasrud.
Både ideelle organisasjoner og private virksomheter kan søke på tilskuddordningen så lenge det kan dokumenteres at tiltaket sikrer at personer som i dag ikke bruker internett blir i stand til det.

Les mer:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2013/fem-millioner.html?id=730680
Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.