Høringsuttalelse om nye læreplaner


NorSIS mener digital sikkerhetskultur og informasjonssikkerhet bør få en tydelig plass i flere fag og på flere alderstrinn når læreplanene for grunnopplæringen nå revideres.

Digitale ferdigheter er en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanverket for grunnopplæringen, med digital dømmekraft, informasjonssikkerhet og teknologiforståelse som viktige underområder. Digitale ferdigheter er viktig både for videre læring og for at elever skal kunne delta aktivt i et arbeidsliv og samfunn i stadig endring.

NorSIS mener elever bør ha en grunnleggende forståelse av hvordan teknologien vi bruker og omgir oss med fungerer, at algoritmer har betydning for hvem som har tilgang til hvilken type informasjon og at ikke alle aktører har gode intensjoner på nett. Vår oppfatning er at dersom elevene har kunnskap om konsekvenser av mulige valg, kan de også ta ansvar.

Derfor trenger de opplæring og kunnskap både om forebygging og hvordan og hvorfor de skal sikre seg selv og andre, sin personlige informasjon og sitt utstyr, men også konkret håndteringskompetanse som hjelper dem dersom de opplever uønskede hendelser.

Ungdom har varierende grad av digital kompetanse

Undersøkelsen EU kids online viser at norske barn og unge bruker mye av sin tid på nett, også i forbindelse med skolearbeid, men at deres digitale kompetanse varierer. Erfaringene våre fra tjenesten Slettmeg.no viser at ungdom ofte havner i situasjoner som kunne vært forhindret med god praksis innen informasjonssikkerhet og eller bevissthet omkring risiko og konsekvenser.

Vår rapport om Ungdom og digital sikkerhetskultur viser at ungdom får lite opplæring i informasjonssikkerhet sammenlignet med befolkningen forøvrig, og på andre måter. Mens 27% av befolkningen oppgir at de lærer av eksperter, oppgir kun 7% av ungdommene det samme. Kun 6 av 10 ungdommer i undersøkelsen sier de vet hva informasjonssikkerhet er. Dette gir grunn til bekymring fordi mye av praksisen omkring informasjonssikkerhet både er kunnskapsbasert og oppdateres jevnlig. Trusselbildet endrer seg over tid, det samme gjør beskyttelsestiltakene. Dette krever regelmessig påfyll av kunnskap om hvordan vi kan være trygge på nett.

Nye læreplaner fra skolestart 2020

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har tidligere uttalt at digitale ferdigheter som digital dømmekraft, kildekritikk, kritisk tenkning, digital sikkerhet og digital skaperkraft skal få en tydeligere plass i de nye læreplanen.

Det var gledelig å se at siden den første innspillsrunden i 2018, har både digitale ferdigheter og digital sikkerhetsforståelse fått en tydeligere plass i læreplanskissene. NorSIS ser positivt på dette, og håper disse forebedringene føres videre også i de endelige læreplanene.

Høringsrunden er nå avsluttet og det blir opp til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet hvordan de går videre med de mange tusen innspillene som kom inn. De nye læreplanene skal fastsettes av Kunnskapsdepartementet i november 2019 og tas i bruk i skolen fra skolestart 2020, opplyser Utdanningsdirektoratet.

 

Les høringsuttalselsen fra NorSIS om samfunnsfag og samfunnskunnskap

Les hele høringsuttalelsen fra NorSIS om norskfaget

Les hele høringsuttalelsen fra NorSIS om naturfag 

Les hele høringsuttalelsen fra NorSIS om engelskfaget