Forebyggende dommer?


Krenkelser ved deling av bilder er en vanlig sak hos Slettmeg.no

Nå har flere av disse sakene havnet i rettsvesenet med til dels strenge dommer. I begrunnelsen for straffeutmålingen har forhold rundt livslang krenkelse og preventiv effekt vært faktorer som har vært skjerpende.

Det at disse sakene blir tatt på alvor er viktig, og slik Slettmeg.no opplever ofre for denne typen hendelser føles det riktig. Men spørsmålet er hvilken preventiv effekt har disse dommene? I samtale med unge, som oftest er offer og krenker i slike saker, ser det ut til at det er liten kunnskap om alvorligheten og konsekvensene i slike saker. Det har gått mange år uten reaksjoner fra det offentlige, og det har blitt en slags aksept for at det er slik. Det er derfor svært viktig at disse dommene kommuniseres ut slik at de får den forebyggende effekten de er tiltenkt.

Så hvem tar dette ansvaret og hvordan skal det gjøres? Undersøkelser NorSIS har gjennomført viser at stadig flere har aksept for borgervern og selvtekt på nett. Et viktig grep mot dette er at myndighetene viser at de tar dette på alvor, og at ofrene får hjelp. Et viktig ledd i dette er at de sakene som oppklares, og det foreligger en dom formidles ut på en slik måte at det når de det gjelder. Dette er en oppgave som dessverre faller mellom stoler i dag og må håndteres.