Evalueringen av EOS-utvalget


Tid for å gjøre visse endringer i utvalgets arbeid og rammebetingelser.

EOS-utvalget fungerer godt etter intensjonen. Likevel er det tid for å gjøre visse endringer i utvalgets arbeid og rammebetingelser. Det slår evalueringsutvalget, som har gransket EOS-utvalget, fast i sin rapport.

Evalueringsutvalget har sett på Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste ( EOS-utvalget )  når det gjelder virksomhet, rammebetingelser og regelverk. I sin rapport konkluderer evalueringsutvalget med at EOS-utvalgets kontroll har fungert etter intensjonen. Samtidig sier granskingsutvalget at tiden er moden for enkelte endringer og justeringer i EOS-utvalgets arbeid og rammebetingelser.

Noen av evalueringsutvalgets funn:

 • EOS-utvalgets kontroll har bidratt til å avdekke krenkelser av individuelle rettigheter i samtlige av EOS-tjenestenes virksomhet.
 • EOS-utvalgets kontroll har forebyggende effekt på den måten at kontrollen fungerer skjerpende for tjenestene.
 • Kvaliteten på kontrollene bidrar til å styrke tjenestenes virksomhet.
 • Det har over tid vokst frem gjensidig respekt mellom EOS-utvalget og EOS-tjenestene.
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er den tjenesten som er grundigst kontrollert.
 • Det har gjennom årene vært avdekket flere krenkelser av individuelle rettigheter og andre regelbrudd, som har ført til forbedringer av ulik art, hos alle tjenestene.
 • EOS-utvalgets forankring i Stortinget er en styrke ved dagens kontrollmodell og utvalgets arbeid.

Noen av evalueringsutvalgets anbefalinger for fremtiden:

 • EOS-utvalget står overfor kapasitetsutfordringer. Flere av anbefalingene sikter mot å avhjelpe disse.
 • Den teknologiske kompetansen i både utvalget og sekretariatet bør styrkes.
 • Styrking av EOS-utvalget må ses i sammenheng med det samlede kontrollsystemet som EOS-tjenestene er underlagt.
 • Antall medlemmer i utvalget (syv personer) opprettholdes, men medlemmer med politisk bakgrunn bør reduseres til fire slik at det gjøres plass til medlemmer med juridisk, teknologisk eller EOS-faglig kompetanse.
 • Lederen av EOS-utvalget bør engasjeres på heltid.
 • Det foreslås av kapasitetshensyn å ta ut kontroll av sikkerhetsklareringer som kontrollområde og overføre ansvaret for denne kontrollen til et annet kontrollorgan.
 • EOS-utvalgets kontroll består i hovedsak av tre kontrollformer: inspeksjoner, klagesaker og saker som utvalget tar opp av eget tiltak. Evalueringsutvalget anbefaler å legge større vekt på egne tiltak-saker, og utvikle en mer risikobasert kontrollmetodikk bestående av fokuserte og systematiske undersøkelser som har overordnede tema eller problemstillinger som utgangspunkt.
 • EOS-utvalget bør i større grad benytte særskilte meldinger til Stortinget knyttet til spesielle temaer.
 • EOS-utvalget bør gis ubetinget innsyn i Etterretningstjenesten. Retten til innsyn i særlig sensitiv informasjon bør begrenses til utvalgets leder og nestleder.
 • Det anbefales at EOS-utvalget utøver kontroll med EOS-tjenestenes bruk av kilder, og at utvalget gis tilgang til PSTs register for kildeopplysninger.

Utvalgets rapport er enstemmig, bortsett fra på ett punkt.

Kilde og artikkel i sin helhet her: Stortinget

Rapporten kan lastes ned her

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.