Etablering av identitet


Det er behov for overordnede regler

NorSIS har etterlyst overordnede regler og retningslinjer for vurdering, stadfestelse og etablering av identitet siden vi presenterte vår Strategi- og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet 19. november 2009. ID-dokumenter må utstedes på et mye sikrere grunnlag enn det som er tilfelle i dag.

Videre må vi få på plass en løsning for å samle resultatene av de ulike valideringene på en felles plass så langt dette er tillatt mht Personopplysningsloven.

Folkeregisteret, som Skatteetaten har ansvaret for, er vårt nasjonale kjerneregister for identiteter i Norge. Når en person er verifisert, må aktuell virksomhet forespørre Folkeregisteret om etablering av identitet ved å registrere personen med fødselsnummer / D-nummer, avhengig av situasjonen. Folkeregisterprogrammet har kommet med forslag om å gradere identiteter i forhold til hvor sikker verifisering som er gjort:
tumblock-transp

  • Unik identitet/låst til en person i Norge ved bruk av biometri
  • Kontrollert identitet
  • Ikke kontrollert identitet

Dette er et meget fornuftig forslag. Vi vil aldri ha 100% kontroll på alle identiteter i Norge, og da er det mye bedre å ta dette innover seg og styre rettigheter og tilganger i forhold til dette.

Kompetansebehovet

Bevissthet til hvorfor en identitets- og dokumentundersøkelse skal foretas kan ikke ligge kun hos førstelinjen eller hos ledelsen. Det er behov for at denne er til stede i organisasjonen i sin helhet. Rutiner og prosedyrer må fastsettes og forankres på et ledelsesnivå og videre må det være et bevisst forhold til verdien av en kvalitativt rettet identitets– og dokumentkontroll. Da selve kontrollen skal utføres av de som har direkte kontakt med kundene/brukerne må det også her foreligge en bevissthet til hvorfor denne jobben skal utføres.

Følgefeil og hvitvasking

Hver gang en aktør verifiserer en identitet eller et dokument som er falsk, så er vi med på å bygge opp under den aktuelle identiteten og gir denne stadig mer troverdighet – Dermed hvitvaskes falske identiteter. Det er et ønske at samtlige samfunnsaktører som utøver en slik kontrollfunksjon ser opp og utover egen organisasjon og ser på dette arbeidet i et helhetlig samfunnsperspektiv. En identitet har en stor verdi, og misbruket av en annens identitet kan få store konsekvenser. Ikke bare for offeret selv, men for samfunnet som helhet. Ingen ønsker å være den aktøren som er «hullet i systemet» som de med falsk identitet søker å benytte. Samarbeid på tvers av samfunnet med en felles standard og forståelse for utførelsen av identitets – og dokumentkontroll er nødvendig.Jente-login-biometri

I mange tilfeller vil kontrolløren/saksbehandleren ha lite kunnskap til dokumentverifisering og dermed vil mulighetene man innehar for å utføre en kontroll av et dokument i utgangspunktet være redusert. Videre vil troen på at en ”ID-kjede” er tilstede, redusere utførelsen av en dokumentkontroll. Med dette menes at man lett kan anta at de fremviste dokumentene på et eller annet tidspunkt må ha vært kontrollert av en annen myndighet og dermed er det ikke behov for å kontrollere disse nøye.

Dersom en person kan vise til at vedkommende har vært i Norge over en lengre periode vil en saksbehandler kunne anta at vedkommendes identitet ”sikkert” har vært underlagt kontroll tidligere. Har man en bevissthet til hvilke konsekvenser en mangelfull dokument– og identitetskontroll kan ha i et samfunnsperspektiv, eller begrenser man seg til å se verifiseringen og utstedelsen ut i fra egen virksomhets behov? Gjennomføringen av en identitets – og dokumentkontroll er i mange tilfeller en tilleggsfunksjon for saksbehandlere som vil måtte prioritere andre gjøremål. Denne kontrollen er kun et rutinetrinn som ligger innbakt i den totale kundebehandlingsprosessen.

Noen må bestemme

Det burde vært satt konkrete krav til denne identitetskontrollen, både når det gjelder kompetanse hos kontrolløren, utstyr som skal benyttes, samt konkrete rutinetrinn som skal utføres. Dette vil også bidra til en mer bevisst tilnærming til problematikken relatert til misbruket av identiteter og falske ID-dokumenter innenfor en organisasjon i sin helhet.

Omfanget av ID-tyverier har gått noe ned det siste året, men dette vil ikke vare om ikke vi får på plass bedre rutiner for både etablering av nye identiteter og kontroll av identiteter når kundeforhold skal opprettes og kreditt skal stiftes.

Ta selvtesten

Klikk på bildet for å ta testen og gjør deg selv bedre rustet til å unngå identitetstyveri.

ID-tyveri-selvtest-artikkel