Digitalt introduksjonskurs i sikkerhetskultur


NorSIS utvikler et digitalt introduksjonskurs i sikkerhetskultur for elever, lærere og foreldre.

Bakgrunn

Digitalisering er en viktig forutsetning for å kunne produsere tjenester/produkter på en rasjonell måte og derigjennom sikre fremtidig velferd. I dette perspektivet er det naturlig at også utdanningsmyndighetene tar et betydelig ansvar for at norske ungdommer blir trygge digitale innbyggere, og sørge for å utvikle mer kunnskap om ungdom og digital sikkerhetskultur. Digital oppdragelse er både foreldre og skolens ansvar. Digital oppdragelse handler ikke bare om å forstå̊ forskjellen på̊ rett og galt, men alle de små̊ og store tingene den enkelte må̊ gjøre hver eneste dag for at de selv og de rundt en skal være trygge digitale innbyggere. For et samfunn som allerede er avhengig av digitale tjenester, og som i fremtiden skal gå gjennom ytterligere digitale transformasjoner, er dette av svært stor betydning. Dette er så viktig for samfunnet at vi ikke kan overlate det til mer eller mindre tilfeldig oppdragelse i det enkelte hjem. På̊ samme måte som samfunnet tar ansvar for at den enkelte skal ha holdninger, kunnskap og adferd som gir trygghet i trafikken, trenger vi at samfunnet tar et større ansvar for at alle skal være trygge på nett. Dette bør skje strukturert, gjennom fag i skolen. Det må̊ være en helhetlig tilnærming som har fokus på verdier, holdninger, normer, kunnskap og adferd – på̊ sikkerhetskultur.

Skolene bør gis kunnskap og verktøy for å kunne gå foran som gode forbilder for de unge, og sørge for at alle barn og ungdommer får arenaer der de kan lære mer om hvordan de skal bli trygge digitale innbyggere.

NorSIS sin erfaring er at kunnskapsnivået blant yngre, om hva de bør og ikke bør gjøre på internett, er høy. Likevel ser vi at uønskede hendelser skjer. Dette skyldes trolig andre faktorer enn kunnskap. Det kan være tillitsforhold, gruppepress eller lignende som gjør at unge havner i problemer. Det ser også̊ ut til at det er en oppfatning om at har du først delt noe innhold så må̊ man regne med at det deles videre. Det kan også̊ se ut til at det ikke er et bevisst forhold til i hvilken grad slik videre deling kan være et lovbrudd.

Tidligere forskning har vist at barn og unge sitter mye alene med digitale medier, uten en voksen til å veilede seg. Det er imidlertid mye antagelser om de unges bruk av digitale medier. Det er viktig med innsikt og derfor har NorSIS utarbeidet en rapport i samarbeid med Senter for IKT i utdanningen (”Ungdom og digital sikkerhetskultur”) slik at fakta og kunnskap kan benyttes i arbeidet med å trygge de unges digitale hverdag.

Prosjektet

Prosjektets overgripende målsetting er å videreutvikle og pilotere verktøy som vil være avgjørende for å sikre ”digital sikkerhetskultur” og gjennom det være en muliggjører for digitalisering. Pilotaktivitetene rettes målrettet inn mot ungdomsgruppen som en del av den videregående opplæringen. Dette vil bli gjennomført ved å sette lærere og ledere i videregående skole i stand til å gi en kvalifisert kompetanseoverføring for å bidra til å utvikle elevene til trygge digitale innbyggere.

Prosjektet er nå i gang, og vil avsluttes i desember 2019.