Digital sikkerhet i Norge


NorSIS kartlegger jevnlig tilstanden for digital sikkerhet i befolkningen. Hvorfor er dette så viktig?

Behov for et digitalt kompetanseløft

Digital sikkerhet er kunnskapsbasert, og de hurtige endringene i både trusselbilde og hva som anses å være effektive sikringstiltak medfører at kunnskapen må oppdateres jevnlig. På tross av dette observerer vi at kun 21% av befolkningen sier at de har mottatt slik opplæring i løpet av de to siste årene. Vi ser samtidig at ferdighetene er for dårlige, og at mange ikke gjør de enkle tingene som gir effektiv beskyttelse mot datakriminalitet og andre uønskede hendelser på nett. To-trinns verifisering, sikkerhetskopiering og oppdatering av digitale enheter nevnes som eksempler.

Myndighetene, private og offentlige virksomheter og utdanningsinstitusjonene gjør mye for å legge tilrette for at den enkelte skal få opplæring, men våre funn viser at dette ikke er nok. Digitaliseringen av samfunnet skaper nye og tettere gjensidige avhengigheter mellom systemer, organisasjoner og enkeltindivider. Web-kameraet som står i et privat hjem kan brukes av kriminelle til å slå ut kritiske samfunnssystemer. Det er ikke lenger nok å tenke sikkerhet kun for de som tilbyr slike kritiske systemer, når hele samfunnets sårbarheter kan utnyttes av dem som ønsker oss vondt. Et digitalt samfunn må også være et trygt samfunn, og da må vi ha en helhetlig tilnærming der også den enkeltes kunnskap og ferdigheter inngår. Vår undersøkelse viser at det er behov for en opptrapping av utdanning og opplæring av befolkningen. Et digitalt kompetanseløft som må omfatte digital sikkerhet.

Digital tillit og frykt

Digitalisering og nye digitale tjenester er for mange noe ukjent, og vi avdekker at det er utfordringer med frykt og tillit til dette i befolkningen. For at digitaliseringen skal være effektiv, må befolkningen omfavne de muligheter som gis. De må ha tillit til at de nye tjenestene er trygge, og de må ikke frykte at deres informasjon skal bli borte, bli endret eller komme på avveie. En mulig konsekvens når tilliten uteblir er at befolkningen velger å ikke ta tjenestene i bruk av frykt for digitale trusler. 33% sier at de har latt være å bruke digitale tjenester av frykt for slike trusler. Følelse av trygghet, og innstilling til digitaliseringen bør derfor være en prioritet for alle som arbeider med slike endringsprogram og ikke minst for myndighetene. Vi mener at tilliten til at politiet skal kunne hjelpe den enkelte er helt vesentlig når det kommer til den enkeltes opplevelse av frykt og tillit på nett. Vår undersøkelse viser imidlertid at politiet ikke nyter tilstrekkelig tillit når det gjelder det å hjelpe den enkelte som blir utsatt for datakriminalitet. Til påstanden Politiet vil hjelpe meg dersom jeg blir utsatt for datakriminalitet, svarer 44% at de er helt eller delvis enige i dette, mens 38% er helt eller delvis uenig.

Samfunnsendringer

Ny teknologi og digitalisering endrer samfunnet. Måten vi samhandler med hverandre og med teknologien endres. En kan allerede se hvordan disse endringene påvirker hvordan vi må tenke omkring digital sikkerhet. De digitale verdikjedene er lange og komplekse, og sikkerheten hos underleverandører (gjerne i flere nivåer) får direkte betydning for sikkerheten til funksjonen eller systemet som leveres. På samme måte blir sårbarhetsbildet også mer komplekst. Sammenhenger og årsakskjeder kan være vanskelig å forutse slik at målrettet forebygging blir mer utfordrende. Vi vet fortsatt for lite om hvordan befolkningens holdning til digitaliseringen påvirkes av store sikkerhetshendelser eller av samfunnsdebatter som berører den digitale innbygger. Hvordan påvirker for eksempel befolkningens holdninger til styring og kontroll på nett etter en debatt omkring et Digitalt Grenseforsvar? Eller; er befolkningen utrustet med de holdninger og ferdigheter som må til for at vi kan ta imot en bølge av Internet of Things i de tusen hjem? Dette er kun to eksempler som kan få store samfunnsmessige konsekvenser.

Styringsinformasjon

Kunnskap om trender og utviklingstrekk innen digital sikkerhet i befolkningen er styringsinformasjon som myndighetene trenger for å kunne utvikle god politikk på området, og som både offentlige og private virksomheter trenger for å utvikle og implementere trygge løsninger som befolkningen har tillit til. Undersøkelser av denne typen må derfor gjennomføres med jevne mellomrom, minimum hvert annet år.