Digital sikkerhet for små og mellomstore bedrifter


Informasjon og IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi) er i dag bærebjelker nesten i enhver bedrift eller organisasjon. En organisasjons åndsverk og informasjon er det som gir bedriften et konkurransefortrinn, enten det er i form av designtegninger, prosessbeskrivelser eller forhandlingsgrunnlag.
En virksomhets kritiske informasjonsverdier er virksomheten helt avhengig av for å kunne levere sine varer og tjenester.

Samtidig er det et behov for å kunne ha tilgang til den samme kritiske informasjonen fra ulike steder, og å kunne dele denne ved bruk av en rekke ulike teknologier. Da øker risikoen for at informasjonen blir kjent for uvedkommende, endres eller ødelegges. Slik kompromittering, endring eller ødeleggelse gjennom feil eller overlagte handlinger, kan medføre store konsekvenser for virksomheten. Et uhell eller et vellykket angrep mot virksomhetens informasjonssystemer kan være ødeleggende for omdømme og organisasjonens finansielle basis. Sikkerhetsbrudd kan medføre stans i produksjon, tap av markedsandeler, ekstrakostnader til gjenoppretting, ressursbruk til undersøkelser og rapportering, og ikke minst tapt konkurranseevne. I ytterste konsekvens kan kompromittering, uautorisert endring og ødeleggelse av informasjon føre til konkurs, og dersom det er styringssystemer kan også menneskeliv gå tapt.

NorSIS har sett at det er et behov for mange små og mellomstore bedrifter å få hjelp til og strukturere sitt arbeid med digital sikkerhet. NorSIS har derfor laget et enkelt innføringskurs i digital sikkerhet rettet mot nettopp denne målgruppen. I kurset gis det veiledning i hvordan en bedrift kan legge opp sitt sikkerhetsarbeid, for på den måten å være bedre rustet til å møte de utfordringer som den digitale hverdagen byr på.

Kurset er først og fremst rettet inn mot mellomstore bedrifter og virksomheter, men også små bedrifter kan dra nytte av kurset, og da kanskje spesielt de første fem leksjonene.

Kurset finner dere på nettvett.no.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.