Digital kommunikasjon er nå hovedregelen for forvaltningen


Stortinget har vedtatt endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med andre. Det er også vedtatt endringer i eForvaltningsforskriften for å legge til rette for dette. Regelverksendringene som er gjort, gjelder for hele offentlig sektor, både stat, kommune og fylkeskommune. Disse endringene trådte i kraft 7. februar 2014.

Hovedpunkter som følger:
Offentlige virksomheter kan nå kommunisere digitalt med næringsdrivende, frivillige organisasjoner og øvrige enheter registrert i Enhetsregisteret uten å innhente samtykke. Det forutsetter at man sender varsel om at enkeltvedtak m.v er fattet til en elektronisk adresse som enheten har oppgitt, og at varselet sier hvor og hvordan vedkommende kan skaffe seg kunnskap om innholdet.

Innbyggere kan reservere seg mot å motta vedtak og andre viktige brev digitalt, hvis de fortsatt ønsker å motta dette på papir. Difi etablerer et felles register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus. Når forvaltningsorganet har koblet seg opp til dette registeret, kan det kommunisere digitalt med alle innbyggere som ikke har reservert seg, uten å innhente samtykke.

Digitalt kontaktregister og sikker digital postkasse for innbyggere:
Nasjonale felleskomponenter som grunndataregistrene, Altinn og ID-porten er byggeklosser i virksomhetenes digitaliseringsarbeid, og bidrar til å gjøre det enklere å lage digitale tjenester.

Regelendringene gir hjemmel for å etablere register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, et felles register over innbyggernes e-post adresse og mobilnummer. Difi har etablert registeret med utgangspunkt i kontaktregisteret for ID-porten der over 3 millioner innbygger har registrert sitt mobilnummer og sin e-post adresse. For innbyggere som velger å reservere seg vil status «reservert» fremgå i registeret.

Difi er også i ferd med å etablere en sikker digital postkasse for innbyggerne. Løsningen skal være klar mot slutten av 2014, og kan brukes av alle offentlige virksomheter for å sende brev digitalt til alle innbyggere som velger seg en digital postkasse.

Regelendringene gjelder innenfor forvaltningslovens virkeområde. Også for andre forvaltningsområder arbeides det med regelendringer som vil gjøre digital kommunikasjon til hovedregel.

Kilde og mer informasjon her:

Difi – Regelverk for digital kommuniksjon

 NorSIS anbefaler