Åpning av Nasjonal Sikkerhetsmåned 2016


Nasjonal sikkerhetsmåned gjennomføres i oktober for 6. gang i Norge. Kampanjen koordineres og drives av det uavhengige ekspertorganet Norsk senter for Informasjonssikring ( NorSIS ). Alle land i Europa oppfordres til å arrangere sikkerhetsmåned i sine respektive land, men Norge utmerker seg med både omfang og gjennomføringsevne. Europeisk koordinator er European Union Agency for Network and Information Security (ENISA).

NorSIS fokuserer på tiltak sammen med næringslivet, myndigheter og det offentlige som bidrar til et felles løft for et tryggere og mer motstandsdyktig digitalisert Norge. Blant annet tilbys opplæringsmateriell for ansatte i bedrifter, bevisstgjøringstiltak og trussel rapporter. Dette bidrar til forståelse, trygghet og tillit.

Det nye for sikkerhetsmåneden i år er publiseringen og offentliggjøring av hovedfunn fra  ”Den norske informasjonssikkerhetskulturen” – som er en unik undersøkelse nasjonalt og internasjonalt. Med 15 000 respondenter er denne undersøkelse en av de mest omfattende undersøkelsene som er gjennomført i Norge i nyere tid.

Med denne undersøkelsen kan vi for første gang presentere ny kunnskap om hvordan befolkningen forholder seg til digital risiko i den omstillingen som nå preger Norge. Vi har undersøkt hvilke mekanismer som er av betydning for vår nasjonale digitale sikkerhetskultur, og har følgende hovedkonklusjoner:

o   Det er i ferd å vokse frem en selvtektskultur på nett. Det er lav tillit til at politiet kan forhindre nettkriminalitet og mange støtter at den enkelte kan og bør ta loven i egne hender. Dette vil lede til en nedkjølingseffekt i digitaliseringsarbeidet.

o   Befolkningen vet ikke nok om hvordan ”alt henger sammen med alt”. Lysne I utvalget har beskrevet hvordan kritiske samfunnsfunksjoner bygges opp av lange og komplekse digitale verdikjeder. Troen på at egne sikkerhetstiltak (god netthygiene) hjelper til med å beskytte samfunnet mot trusler er lav.

o   Norge er i en stor digital omstilling, og det forventes at den enkelte skal ta ansvar for å beskytte seg selv og de rundt seg. Det er et åpenbart behov for kunnskap om trusler og sikringstiltak, men myndighetene gjør lite for å sørge for at befolkningen gis utdanning selv om digitaliseringen krever det. Dette fører til økt risiko for samfunnet og økt utrygghet for den enkelte.   

Prosjektleder for sikkerhetskulturstudien, Bjarte Malmedal utdyper oppsummeringens konsekvenser for et digitalisert samfunn – ” Dette er svært viktige funn som bør legges til grunn når regjeringen nå fortsetter digitaliseringen av samfunnet. Konkret bør man i mye større grad vektegge opplæring i tidlig skolealder- men også fange opp de som faller utenom vanlig opplæring – eksempelvis pensjonister og de som ikke er i jobb. Andre tiltak er at man i økt grad også ser behovet for å omstille samfunnsfunksjoner i takt med de endringer som digitaliseringen medfører. Eksempelvis innen datakriminalitet, som er en form for ”usynlig” kriminalitet som krever en helt annen organisering, lovgivning og ikke minst ressurser og kompetanse for å håndtere”.

Arbeidet NorSIS har gjort i forbindelse med den unike nasjonale sikkerhetskultur- undersøkelsen, samt det øvrige forebyggingsarbeidet gjennomført de siste 10 årene, er fanget opp internasjonalt av blant annet EU sin cybersikkerhets organisasjon – ENISA. Direktør Udo Helmbrecht kommenterer følgende:

«Våre samfunn blir i økende grad digitalisert. Mens det gir en betydlig forenkling av hverdagen og kommunikasjon, samt tilgjengeliggjør bruk av elektroniske tjenester – så trenger vi en påminnelse om at vi bør oppføre oss på nettet slik vi oppfører oss i den fysiske verden. En enkel regel er “Stopp.Tenk.Klikk”. Det er lagt ned en betydelig innsats av EU-kommisjonen det siste året for å fremme et mer sikkert digitalt Europa, men cyber-sikkerhet er et felles ansvar, og dette kan ikke skje uten engasjement og forståelse fra hver enkelt. Den nasjonale sikkerhetsmåneden adresserer innbyggernes behov i alle samfunnslag, så om du er en student, forelder eller besteforelder, lærer eller ekspert på IKT, oppfordrer vi alle til å delta i aktiviteter i forbindelse med Nasjonal sikkerhetsmåned og del med andre om hvordan man kan være trygg på nettet”.

Det er behov for kunnskap om utfordringer og muligheter knyttet til cyber-sikkerhet i alle samfunnslag. NorSIS mener at åpenhet om hendelser innen cyberkriminalitet, samarbeid og deltakelse i tverrfaglige arenaer for å utveksle kunnskap er nødvendig for å bidra til et trygt og robust samfunn som nyter godt av de gevinster digitaliseringen gir.

Fungerende direktør i NorSIS, Peggy S. Heie oppfordrer – ”Oppfordringen fra NorSIS er derfor – vær med å bidra i årets Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Del kunnskap, erfaring, forskning, rapporter, analyser og info om utdanning som har betydning for å sikre de gevinster det digitale samfunnet gir. Husk også at sikkerhet på nett er ferskvare og er noe vi alle bør jobbe med hver eneste måned, hvert år og i all tid fremover”.

 

Last ned rapporten om ”Den norske sikkerhetskulturen ” her: www.norsis.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.