Behov for kunnskap om digitaliseringen


Utviklingen medfører at vi trenger oppdatert kunnskap og ny organisering av viktige samfunnsfunksjoner som er tilpasset et digitalisert samfunn.

Digitaliseringen vi nå står i gir oss enorme muligheter i henhold til verdiskapning. Utviklingen går lynraskt. Fra at mobilen kun var et verktøy til å snakke og sende sms med, er mobilen i dag blitt fjernkontrollen til våre liv. Mobilen har også muliggjort at flere har fått tilgang til internett og digitale arenaer via sosiale medier og app-er. Vi deler mer informasjon online enn vi gjør offline, og vi er online 24/7.

Dette skiftet i hvordan vi lever våre digitale liv både i jobb og privat sammenheng, får også store konsekvenser for samfunnets organisering, ny adferd, ny nettkultur og endring av behov for at det digitale samfunnet skal fungere. For midt i all verdiskapningen, effektiviseringen og tilgjengeliggjøring av tjenester og informasjon – har vi ikke fulgt godt nok med i henhold til hvilke konsekvenser utviklingen bringer med seg. Utviklingen medfører at vi også trenger oppdatert kunnskap og ny organisering av viktige samfunnsfunksjoner som er tilpasset et digitalisert samfunn.

Ett etterslep på kunnskap knyttet til digitaliseringen viser seg allerede i form av mangel på oppdatert lovverk, samt manglende ressurser og kompetanse hos politiet i henhold til å etterforske datakriminalitet. Politiets egen innbyggerundersøkelse fra 2015 viser at kun 13% har anmeldt datakriminalitet. Politiet oppgir også at datakriminalitet koster det norske samfunn estimert 20 milliarder kr i 2015 ( ref. presentasjon på NSR Sikkerhetskonferanse 2016) . Det sier litt om omstillingsbehovet politiet har for å kunne ivareta sine samfunnsoppgaver i ett digitalisert samfunn.

Kunnskapen som trengs for et digitalisert samfunn i stadig endring – er stort og merkbart. Spesielt når det feiler. Så hvordan sikre det digitale samfunn og verdiskapningen den bringer med seg? Svaret er å satse enda mer på ny kunnskap som er relevant for vårt samfunn i dag og fremover. Men også evnen til å omsette kunnskapen i praksis og riktig organisert.

Center for cyber and information security ( CCIS ) som ble etablert i 2014 er et godt resultat av offentlig og privat samarbeid med fokus på anvendbar forskning innen cyber teknologi. Med partnere som politiet, forsvaret, samt flere aktører fra næringslivet – får man et nært samarbeid mellom akademia og behovene i det offentlige og næringslivet i henhold til nødvendig kunnskap knyttet til digitaliseringen. Som partnere er de med på å bidra til å finansiere forskning til nytte og verdi – ikke bare for seg selv – men også for samfunnet.

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) har sterkt fokus på å etablere arenaer for å dele kunnskap, forebygge og øke bevisstgjøringen om informasjonssikkerhet som vi trenger i ett digitalisert samfunn. Med rapporten ”Trusler og trender” gir vi som uavhengig ekspert, et årlig statusbilde av hva som er de største utfordringene for samfunnet i henhold til å opprettholde og sikre verdiskapningen i ett digitalisert samfunn. NorSIS fikk også et oppdrag av Justis – og beredskapsdepartementet i 2015 om å gjennomføre en nasjonal måling av sikkerhetskultur i Norge. Hovedfunn fra denne undersøkelsen vil bli fremlagt den 29.september 2016 i forbindelse med pressekonferansen for åpningen av Nasjonal sikkerhetsmåned.

Og Nasjonal sikkerhetsmåned er nettopp om det å dele kunnskap og dermed i fellesskap bidra til et mer robust digitalt samfunn.  NorSIS er ansvarlig for å arrangerer Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge og samarbeider med European Union Agency for Network and Information (ENISA) som oppfordrer alle land i EU til å delta.

Via en nasjonal dugnad som sikkerhetsmåneden er, bidrar flere ulike aktører innen det offentlige og næringslivet i Norge til at vi for femte gang i oktober setter av en hel måned til fokus på økt bevissthet om tiltak for å bedre informasjonssikkerhet. Dette i form av e-læringspakke for næringslivet som i fjor nådde ut til over 360 000 ansatte i Norge, foredragsdugnad for mindre bedrifter som ellers ikke har tilgang på slik kompetanse, konferanser og ulike tiltak tilpasset virksomhetene som er med på denne dugnaden.

Så for å få kunnskap inn i alle ledd av samfunnet, trenger vi også arenaer som legger til rette for å dele kunnskap, få frem betydningen av kunnskapen, invitere til tverrfaglig samarbeid og dermed i fellesskap bidra til et enda mer robust samfunn som nyter godt av digitaliseringen. Men som også håndterer utfordringene utviklingen gir oss. Oppfordringen fra NorSIS er derfor – vær med å bidra ved årets Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Del kunnskap, erfaring, forskning, rapporter, analyser og info om utdanning som har betydning for å sikre det beste av det digitale samfunnet vi har og skal utvikle videre.

 

Les mer om Nasjonal sikkerhetsmåned 2016 her

 

Skrevet av: Birgitte Førsund – Norsk senter for Informasjonssikring.