Digitalt grensevern


Vurderes om E-tjenesten skal få tilgang til digital informasjonsflyt inn og ut av Norge.

Digi.no omtalte saken om digitalt grensevern i går. Forsvarsdepartementet har satt ned et utvalg som skal vurdere digitalt grensevern.

– Trusselbildet og den teknologiske utviklingen tilsier at e-tjenesten må innhente informasjon også i det digitale rom. Det betyr ikke at vi ønsker tilgang til all trafikk eller vanlige borgeres kommunikasjon, sier generalløytnant Morten Haga Lunde.

– Snarere tvert om: Vår virksomhet er utelukkende rettet mot utenlandske forhold. Den er legalstyrt, målrettet og avgrenset når det gjelder hva og hvem vi samler informasjon om. Og den er underlagt omfattende uavhengig demokratisk kontroll. Vi har overhodet ingen interesse av å overvåke det norske folk. Det er begrenset hva etterretningstjenesten kan og, ikke minst, ønsker å se på, forklarer e-sjefen til Digi.no

– Hver gang det kommer forslag om denne typen inngripende metoder, bør det utredes og legges til rette for en offentlig diskusjon, sier informatiker Olav Lysne, leder for utvalget. En av tingene det blir naturlig å ta for seg, er sanntidssøk, sier Lysne.

På spørsmål fra Digi.no om dette krever lagring av all data som passerer, eller om det er snakk om en mekanisme som fanger opp data med visse kjennetegn, så svarer Lysne:

– Det vil kunne innebære lagring – det skal vi vurdere. Når man blant annet ser på terrorhendelsene i Paris, hviler det et tungt ansvar på å gi e-tjenesten verktøy for å avverge slike angrep. Samtidig er det tunge personvernshensyn å balansere opp mot.

I pressemelding fra regjeringen kan man lese følgende:

«Digitalt grenseforsvar medfører ingen utvidelse av E-tjenestens oppgaver og ansvarsområde og vil ikke utvide rammene for hvilken type informasjon E-tjenesten kan få tilgang til».

«Digitalt grenseforsvar innebærer at E-tjenesten får tilgang til en informasjonskilde som i dag ikke er tilgjengelig. Tilgangen medfører med andre ord bare en utvidelse av hvilke kilder tjenesten kan lete i, ikke i hva tjenesten kan lete etter».

Kilde og artikkel i sin helhet: Digi.no

Regjeringen ser på problemstillinger ved tilgang til den digitale informasjonsflyten inn og ut av Norge. Les mer her: